การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)                            
2 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)                            
3 บ้านโนนกระพี้วิทยา ปกติ                            
4 บ้านหญ้าคาสามัคคี ปกติ                            
5 วัดบ้านหนองไข่ผำ                            
6 วัดบ้านกระเบื้อง                            
7 บ้านโสกสนวน ปกติ                            
8 บ้านโนนมะเฟือง                            
9 บ้านโนนสูง ปกติ                            
10 บ้านนาแค ปกติ                            
11 บ้านหญ้าคา                            
12 วัดบ้านดอนชุมช้าง ปกติ                            
13 บ้านเพ็ดน้อย ปกติ                            
14 บ้านหนองบัว ปกติ                            
15 บ้านหินแห่ ปกติ                            
16 บ้านโนนทองหลาง ปกติ                            
17 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา ปกติ                            
18 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ ปกติ                            
19 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา ปกติ                            
20 บ้านวังโพธิ์ ปกติ                            
21 บ้านหนองบง ปกติ                            
22 บ้านตะหนอด ปกติ                            
23 บ้านกระถิน ปกติ                            
24 บ้านมะค่า ปกติ                            
25 บ้านโคกเสี่ยว ปกติ                            
26 วัดกู่สามัคคี ปกติ                            
27 บ้านไทรโยง ปกติ                            
28 บ้านตลุกหินปูน ปกติ                            
29 บ้านโคกเพ็ด ปกติ                            
30 บ้านหนองแจ้งน้อย ปกติ                            
31 วัดบ้านเมืองสูง ปกติ                            
32 บ้านหนองโจด ปกติ                            
33 บ้านโนนเพ็ด ปกติ                            
34 บ้านหัวหนองฯ ปกติ                            
35 บ้านห้วยโจด เรียนร่วม                            
36 บ้านหัวนาคำ ปกติ                            
37 บ้านขามเวียน ปกติ                            
38 วัดบ้านหนองตะไก้ ปกติ                            
39 บ้านคูขาด ปกติ                            
40 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ปกติ                            
41 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี ปกติ                            
42 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) ปกติ                            
43 บ้านอ้อยช้าง ปกติ                            
44 เบญจราษฎร์ศึกษา ปกติ                            
45 วัดบ้านโนนประดู่ ปกติ                            
46 วัดบ้านงิ้ว ปกติ                            
47 บ้านโคกเพ็ด ปกติ                            
48 วังโพน ปกติ                            
49 บ้านโคกน้อย ปกติ                            
50 บ้านสี่เหลี่ยม ปกติ                            
51 บ้านดอนคนทา ปกติ                            
52 วัดบ้านมะค่า ปกติ                            
53 บ้านโคกสว่าง ปกติ                            
54 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิตร ปกติ                            
55 บ้านห้วยม่วง ปกติ                            
56 บ้านหนองแขม ปกติ                            
57 บ้านอุทัยทอง ปกติ                            
58 บ้านห้วยยาง ปกติ                            
59 วัดบ้านหนองแวง ปกติ                            
60 บ้านดอนเปล้า ปกติ                            
61 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ปกติ                            
62 บ้านแก้งสนามนาง ปกติ                            
63 บ้านน้อยหนองหนาด ปกติ                            
64 บ้านหนองแสง ปกติ                            
65 บ้านกู่ ปกติ                            
66 วัดบ้านศาลาดิน ปกติ                            
67 บ้านป่าหวาย ปกติ                            
68 บ้านโสกน้ำขุ่น ปกติ                            
69 วัดบ้านดอนเต็ง ปกติ                            
70 บ้านหนองขามน้อย ปกติ                            
71 บ้านดอนหันโนนเพ็ด ปกติ                            
72 บ้านห้วยทราย ปกติ                            
73 วัดบ้านหนองกก ปกติ                            
74 บ้านทองหลาง ปกติ                            
75 บ้านศรีนิมิต ปกติ                            
76 บ้านนาดอนบก ปกติ                            
77 วัดบ้านสีดา ปกติ                            
78 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) ปกติ                            
79 วัดบ้านดอนโก่ย ปกติ                            
80 บ้านหนองม่วงช่างพิม ปกติ                            
81 บ้านหนองสะเดา เรียนร่วม                            
82 บ้านดอนฆ่าเสือ ปกติ                            
83 บ้านกอก ปกติ                            
84 ห้วยไหวัฒนา ปกติ                            
85 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ปกติ                            
86 บ้านหนองจาน ปกติ                            
87 บ้านโคกสี ปกติ                            
88 บ้านโคกสะอาดสามัคคี ปกติ                            
89 บ้านหนองผือ เรียนร่วม                            
90 บ้านหนองบง ปกติ                            
91 บ้านโสกงูเหลือม ปกติ                            
92 บ้านหนองแจ้งใหญ่ ปกติ                            
93 วัดบ้านเก่างิ้ว ปกติ                            
94 บ้านกระพี้ ปกติ                            
95 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ                            
96 บ้านโคกตะพาบ ปกติ                            
97 บ้านหนองหญ้าขาว ปกติ                            
98 วนาประชารัฐบำรุง ปกติ                            
99 บ้านทัพมะขาม ปกติ                            
100 บ้านแฝก ปกติ                            
101 บ้านฝาผนัง ปกติ                            
102 บ้านคึมมะอุ ปกติ                            
103 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ                            
104 บ้านหินลาดหนองโดน ปกติ                            
105 บ้านหนองสะแก ปกติ                            
106 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) ปกติ                            
107 วัดบ้านสามเมือง ปกติ                            
108 วัดบ้านหนองหัวช้าง ปกติ                            
109 บ้านขามหนองแวง ปกติ                            
110 บ้านหนองบัวสามัคคี ปกติ                            
111 ไทยรัฐวิทยา18 ปกติ                            
112 บ้านตะคร้อโนนทอง ปกติ                            
รวม