การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดห้วยพระ ปกติ                            
2 บ้านปากน้ำปากพญา ปกติ                            
3 บ้านบางเตย ปกติ                            
4 วัดใหม่ทอน                            
5 วัดพระเพรง ปกติ                            
6 วัดบ้านตาล ปกติ                            
7 วัดราษฏร์เจริญวราราม ปกติ                            
8 วัดนารีประดิษฐ์ ปกติ                            
9 วัดท่านคร ปกติ                            
10 วัดหัวนอน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
11 วัดสวนพล ปกติ                            
12 วัดราษฎร์เจริญ ปกติ                            
13 บ้านทวดเหนือ ปกติ                            
14 บ้านห้วยระย้า ปกติ                            
15 บ้านหนองหนอน ปกติ                            
16 บ้านบางไทร ปกติ                            
17 บ้านบางนกวัก ปกติ                            
18 วัดจันทร์ ปกติ                            
19 วัดไทรงาม ปกติ                            
20 วัดเจดีย์ ปกติ                            
21 วัดสระแก้ว ปกติ                            
22 บ้านปลายคลอง ปกติ                            
23 วัดมะม่วงทอง ปกติ                            
24 วัดท่าม่วง ปกติ                            
25 บ้านคดศอก ปกติ                            
26 ราชประชานุเคราะห์ 4 ปกติ                            
27 วัดโคกกะถิน ปกติ                            
28 วัดคันนาราม ปกติ                            
29 วัดวนาราม ปกติ                            
30 วัดโพธิ์ทอง ปกติ                            
31 วัดสมอ ปกติ                            
32 วัดหญ้า ปกติ                            
33 วัดปะ เรียนร่วม                            
34 วัดโดน ปกติ                            
35 วัดสอ ปกติ                            
36 วัดจังหูน ปกติ                            
37 วัดหนองแตน ปกติ                            
38 วัดพระมงกุฎ ปกติ                            
39 บ้านร่อน ปกติ                            
40 วัดน้ำรอบ ปกติ                            
41 บ้านอ่าวตะเคียน ปกติ                            
42 วัดวิสุทธิยาราม ปกติ                            
43 วัดท่างาม ปกติ                            
44 บ้านทุ่งสร้าน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
45 วัดมะม่วงสองต้น ปกติ                            
46 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
47 บ้านชะเอียน ปกติ                            
48 วัดทุ่งเฟื้อ ปกติ                            
49 ชุมชนลานสกา ปกติ                            
50 ราษฎร์บำรุง ปกติ                            
51 วัดนางพระยา ปกติ                            
52 วัดป่าหวาย ปกติ                            
53 วัดดอนยาง ปกติ                            
54 ราชประชานุเคราะห์ 5 ปกติ                            
55 วัดหนองบัว ปกติ                            
56 บ้านย่านซื่อ ปกติ                            
57 วัดเทพธิดาราม ปกติ                            
58 วัดบางหว้า ปกติ                            
59 วัดน้ำสรง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
60 บ้านปากช่อง ปกติ                            
61 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ                            
62 บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง                            
63 บ้านเนิน ปกติ                            
64 วัดศาลาไพ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
65 วัดป่าไหม้ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
66 วัดโพธาราม เรียนร่วม                            
67 วัดมุจลินทราวาส ยุบโรงเรียนแล้ว                            
68 วัดตรีเอการาม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
69 วัดมัชฌิมภูมิ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
70 ชุมชนบ้านบางจาก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
71 วัดท่าสะท้อน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
72 วัดวังไทร เรียนร่วม                            
73 บ้านหนองไม้แก่น ยุบโรงเรียนแล้ว                            
74 วัดป่ายาง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
75 บ้านปากน้ำปากพูน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
76 วัดพังสิงห์ ปกติ                            
รวม