การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านบางปรน ปกติ                            
2 บ้านพอโกบ                            
3 ชุมชนบ้านหน้าเขา                            
4 บ้านบางรูป ปกติ                            
5 วัดสวนพิกุล ปกติ                            
6 องค์การสวนยาง 1 ปกติ                            
7 วัดถ้ำใหญ่ ปกติ                            
8 บ้านกรุงหยันใต้ ปกติ                            
9 บ้านคลองจัง ปกติ                            
10 บ้านไสเตาอ้อย ปกติ                            
11 บ้านห้วยรื่น ปกติ                            
12 บ้านควนตม ปกติ                            
13 วัดเพ็ญมิตร ปกติ                            
14 บ้านคลองสาย ปกติ                            
15 บ้านเหนือคลอง ปกติ                            
16 วัดภูเขาหลัก เรียนร่วม                            
17 บ้านโคกวัด ปกติ                            
18 บ้านคลองโอม ปกติ                            
19 บ้านนาพรุ ปกติ                            
20 บ้านนาใหญ่ ปกติ                            
21 วัดหลักช้าง ปกติ                            
22 ราชเวชพิศาล ปกติ                            
23 วัดยางค้อม ปกติ                            
24 บ้านสวน ปกติ                            
25 บ้านนาโพธิ์ ปกติ                            
26 วัดศิลาราย ปกติ                            
27 วัดใหม่ ปกติ                            
28 บ้านกันละ ปกติ                            
29 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) ปกติ                            
30 บ้านไทรงาม ปกติ                            
31 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ปกติ                            
32 บ้านคุ้งวังวัว ปกติ                            
33 บ้านนาบอน ปกติ                            
34 บ้านพูน ปกติ                            
35 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว ปกติ                            
36 วัดสุวรรณคีรี ปกติ                            
37 วัดสุวรรณคีรี ปกติ                            
38 วัดในไร่ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
39 องค์การสวนยาง 3 ปกติ                            
40 วัดควน ปกติ                            
41 บ้านพรุวง ปกติ                            
42 บ้านควนอวดพัน ปกติ                            
43 วัดทุ่งส้าน ปกติ                            
44 บ้านห้วยกลาง ปกติ                            
45 บ้านจำปา ปกติ                            
46 บ้านวังยาว ปกติ                            
47 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม ปกติ                            
48 บ้านสวนอาย ปกติ                            
49 บ้านโคกยาง ปกติ                            
50 บ้านควน ปกติ                            
51 บ้านนาเหนือ ปกติ                            
52 บ้านนาเกิดผล ปกติ                            
53 บ้านเขาวง ปกติ                            
54 พรรณราชลเขต ปกติ                            
55 วัดควนยูง ปกติ                            
56 บ้านควนสวรรค์ เรียนร่วม                            
57 วัดวังขรี ปกติ                            
58 วัดมะปรางงาม ปกติ                            
59 บ้านเศลาใต้ เรียนร่วม                            
60 บ้านป่าพาด ปกติ                            
61 วัดเพ็ญญาติ ปกติ                            
62 บ้านคลองปีก ปกติ                            
63 บ้านหนองเตย เรียนร่วม                            
64 บ้านนาปราน ปกติ                            
65 วัดปากท่าซอง ปกติ                            
66 วัดนาเขลียง เรียนร่วม                            
67 วัดวิสุทธิวงศ์ ปกติ                            
68 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปกติ                            
69 บ้านหนองปลิง ปกติ                            
70 วัดนางเอื้อย ปกติ                            
71 บ้านถ้ำตลอด ปกติ                            
72 บ้านคลองกุย ปกติ                            
73 บ้านจันดี ปกติ                            
74 บ้านหน้าเหมน เรียนร่วม                            
75 ราษฎร์ประชาอุทิศ ปกติ                            
76 บ้านปลายคลองเพรง ปกติ                            
77 วัดคงคาเลียบ เรียนร่วม                            
78 วัดควนยูง ปกติ                            
79 วัดมะเฟือง ปกติ                            
80 บ้านควนประ ปกติ                            
81 บ้านวังเต่า ปกติ                            
82 วัดควนสะตอ เรียนร่วม                            
83 บ้านหนองยาง ปกติ                            
84 วัดเกาะสระ ปกติ                            
85 บ้านวังธน ปกติ                            
86 วัดโคกเมรุ ปกติ                            
87 วัดทุ่งนาใหม่ ปกติ                            
88 บ้านปากระแนะ เรียนร่วม                            
89 บ้านก่องาม ปกติ                            
90 บ้านเกาะปราง ปกติ                            
91 วัดนิคมคีรี ปกติ                            
92 บ้านคลองตูก ปกติ                            
93 บ้านวังวัว ปกติ                            
94 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ปกติ                            
95 บ้านหนองคล้า ปกติ                            
96 บ้านไสยูงปัก ปกติ                            
97 บ้านคลองขัน เรียนร่วม                            
รวม