การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านพุเตย ปกติ                            
2 บ้านทุ่งก้างย่าง                            
3 บ้านทุ่งเรือโกลน                            
4 บ้านช่องแคบ ปกติ                            
5 บ้านพุม่วง0พุพง ปกติ                            
6 บ้านหนองขอน ปกติ                            
7 บ้านเขาพัง ปกติ                            
8 บ้านท่าตาเสือ ปกติ                            
9 บ้านนามกุย ปกติ                            
10 บ้านแก่งประลอม ปกติ                            
11 บ้านท่ามะเดื่อ                            
12 บ้านถ้ำดาวดึงส์ ปกติ                            
13 วัดปากกิเลน ปกติ                            
14 บ้านห้วยเขย่ง ปกติ                            
15 บ้านลุ่มผึ้ง ปกติ                            
16 บ้านหนองปรือ ปกติ                            
17 บ้านยางโทน ปกติ                            
18 บ้านหินดาด ปกติ                            
19 บ้านดงโคร่ง ปกติ                            
20 วัดใหม่ดงสัก ปกติ                            
21 สามัคคีธรรมานุสรณ์ ปกติ                            
22 บ้านวังกระแจะ ปกติ                            
23 หลุงกัง ปกติ                            
24 บ้านพุปลู เรียนร่วม                            
รวม