การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดกําแพง                            
2 บ้านปูลากาป๊ะ                            
3 บ้านจะแลเกาะ                            
4 บ้านทุ่งคา                            
5 บ้านนาโอน                            
6 บ้านบลูกา                            
7 บ้านสะแนะ                            
8 บ้านสาวอ ปกติ                            
9 บ้านบือเล็งใต้                            
10 บ้านบือแนนากอ                            
11 บ้านจอเบาะ                            
12 บ้านรือเสาะ                            
13 บ้านจืองา                            
14 บ้านลูโบ๊ะบาตู ปกติ                            
15 บ้านกูแว                            
16 บ้านธรรมเจริญ                            
17 บ้านศาลาลูกไก่                            
18 บ้านดือแย ปกติ                            
19 บ้านปูตะ ปกติ                            
20 สามัคคีวิทยา ปกติ                            
21 บ้านโคกตีเต เรียนร่วม                            
22 บ้านยาแลเบาะ ปกติ                            
23 บ้านโคกเคียน เรียนร่วม                            
24 บ้านตะโละแน็ง ปกติ                            
25 บ้านตอหลัง ปกติ                            
26 บ้านเปล ปกติ                            
27 บ้านโต๊ะนอ ปกติ                            
28 บ้านทรายขาว ปกติ                            
รวม