การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 เพลินพิศ ปกติ                            
2 บ้านสายะ                            
3 วัดโบราณสถิตย์ เรียนร่วม                            
4 บ้านบอเกาะ ปกติ                            
5 บ้านภูเขาทอง                            
6 วัดประดิษฐ์บุปผา                            
7 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ปกติ                            
8 บ้านตอแล ปกติ                            
9 บ้านโคกงู ปกติ                            
10 ราชภักดี ปกติ                            
11 บ้านบาโงกือเต ปกติ                            
12 บ้านบือราแง ปกติ                            
13 วัดโคกมะเฟือง ปกติ                            
14 บ้านตอออ ปกติ                            
15 เทพประทานไทยยืนยง ปกติ                            
16 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ปกติ                            
17 วัดทรายขาว ปกติ                            
18 บ้านบาโงฮูมอ ปกติ                            
19 บ้านดอเหะ ปกติ                            
20 บ้านตอหลัง ปกติ                            
21 วัดเกาะสวาด ปกติ                            
22 บ้านแขยง ปกติ                            
23 บ้านจุฬาภรณ์ 12 ปกติ                            
รวม