การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ปกติ                            
2 บ้านเขาพระ ปกติ                            
3 บ้านไอปาเซ ปกติ                            
4 บ้านยะออ ปกติ                            
5 ราชประสงค์ ปกติ                            
6 บ้านกูจิงลือปะ ปกติ                            
7 วัดร่อน ปกติ                            
8 บ้านลูโบ๊ะเยาะ ปกติ                            
9 ประชาบํารุง ปกติ                            
10 บ้านบละแต ปกติ                            
11 บ้านบาโงสะโต ปกติ                            
12 บ้านลูโบ๊ะดีแย ปกติ                            
13 บ้านบาโง ปกติ                            
14 บ้านปาเซ ปกติ                            
รวม