การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านแดนพนา ปกติ                            
2 บ้านห้วยท่าง ปกติ                            
3 บ้านถ่อน ปกติ                            
4 บ้านปง ปกติ                            
5 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ปกติ                            
6 บ้านน้ำลักใต้ ปกติ                            
7 บ้านคัวะ ปกติ                            
8 พัฒนานิคมวิทยา ปกติ                            
9 บ้านน้ำสอด ปกติ                            
10 บ้านชี ปกติ                            
11 บ้านหนองผุก ปกติ                            
12 บ้านส้อเด่นพัฒนา ปกติ                            
13 บ้านขุนน้ำน่าน ปกติ                            
14 บ้านดอนสบเปือ ปกติ                            
15 บ้านปางปุก ปกติ                            
16 บ้านปางหก ปกติ                            
17 บ้านพร้าว ปกติ                            
18 บ้านน้ำฮาว ปกติ                            
19 บ้านสบปืน เรียนร่วม                            
20 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ปกติ                            
21 บ้านน้ำพิ ปกติ                            
22 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ปกติ                            
23 ไตรมิตรวิทยา ปกติ                            
24 บ้านม่วง เรียนร่วม                            
25 บ้านน้ำคา ปกติ                            
26 จอมแจ้งวิทยาคาร ปกติ                            
27 บ้านผาน้ำย้อย ปกติ                            
28 บ้านพาน ปกติ                            
29 บ้านสบขุ่น ปกติ                            
30 ไตรคามวิทยา ปกติ                            
31 บ้านดอนแก้ว ปกติ                            
32 ไลออนส์บ้านหนองปลา ปกติ                            
33 ธาราบรรพต ปกติ                            
34 บ้านสบหนอง ปกติ                            
35 บ้านป่าหัด ปกติ                            
36 บ้านเสี้ยว เรียนร่วม                            
37 บ้านดอนมูล (แงง) เรียนร่วม                            
38 บ้านผาสิงห์ ปกติ                            
39 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ปกติ                            
40 บ้านน้ำอ้อ ปกติ                            
41 บ้านใหม่ ปกติ                            
42 จตุราษฎร์ศึกษา ปกติ                            
43 บ้านผาเวียง ปกติ                            
44 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ปกติ                            
45 บ้านสกาดใต้ ปกติ                            
46 บ้านปอน ปกติ                            
47 บ้านปางกอม ปกติ                            
48 บ้านนาหนุน 10ปิตุราษฎร์ ปกติ                            
49 บ้านห้วยทรายขาว ปกติ                            
50 บ้านนาคอกสาขานาบง ปกติ                            
51 บ้านยอดดอยวัฒนา ปกติ                            
52 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว เรียนร่วม                            
53 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ปกติ                            
54 บ้านเหล่าอ้อ เรียนร่วม                            
55 บ้านขอน เรียนร่วม                            
56 บ้านแพะกลาง ปกติ                            
57 บ้านหนอง ปกติ                            
58 บ้านตึ๊ด เรียนร่วม                            
59 บ้านดอนแท่น เรียนร่วม                            
60 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ ปกติ                            
61 ศรีสระวงศ์ ปกติ                            
62 บ้านพนาสวรรค์ ปกติ                            
63 บ้านนาฝ่า ปกติ                            
64 บ้านวังว้า ปกติ                            
65 บ้านปางยาง ปกติ                            
66 ชุมชนบ้านเจดีย์ ปกติ                            
67 บ้านสะเกิน ปกติ                            
68 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
69 บ้านน้ำปัวพัฒนา ปกติ                            
70 บ้านน้ำโมง ปกติ                            
71 บ้านสันเจริญ ปกติ                            
72 บ้านน้ำพุร้อน ปกติ                            
73 บ้านผาหลัก ปกติ                            
74 บ้านผักเฮือก ปกติ                            
75 บ้านนาขวาง เรียนร่วม                            
76 บ้านน้ำลาด ปกติ                            
77 บ้านนาก้อ เรียนร่วม                            
78 บ้านป่าลาน ปกติ                            
79 บ้านกอก ปกติ                            
80 บ้านนากอก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
81 บ้านนาคอก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
82 บ้านน้ำแป่ง ปกติ                            
83 บ้านหนาด ปกติ                            
84 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ปกติ                            
85 บ้านทุ่งเฮ้า ปกติ                            
86 บ้านเกวต ปกติ                            
87 บ้านเวียงสอง ปกติ                            
88 บ้านห้วยสะแตง ปกติ                            
89 บ้านนาฝาง เรียนร่วม                            
90 บ้านพร้าวกลาง ปกติ                            
91 บ้านเสี้ยว ปกติ                            
92 บ้านนาหนุน 2 ปกติ                            
93 ไตรราษฎร์วิทยา ปกติ                            
94 บ้านก๋ง ปกติ                            
95 บ้านยู้ ปกติ                            
96 บ้านหนองบัว ปกติ                            
97 บ้านบวกหญ้า ปกติ                            
98 บ้านห่างทางหลวง ปกติ                            
99 บ้านกอกจูน ปกติ                            
100 บ้านสบสาย ปกติ                            
101 บ้านยอด ยุบโรงเรียนแล้ว                            
102 บ้านปางส้าน เรียนร่วม                            
รวม