การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บึงกาฬ

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านโคกสะอาด                            
2 บ้านท่าคำรวม                            
3 บ้านพรสวรรค์                            
4 บ้านท่าอินทร์แปลง                            
5 บ้านโนน ปกติ                            
6 บ้านหนองจิก                            
7 บ้านหนองเดิ่นท่า ปกติ                            
8 บ้านสรรเสริญ                            
9 บ้านไคสี ปกติ                            
10 บ้านแสนสำราญ                            
11 บ้านห้วยคอม เรียนร่วม                            
12 บ้านนาเจริญวิทยา ปกติ                            
13 บ้านซำบอน ปกติ                            
14 บ้านคลองทิพย์ ปกติ                            
15 บ้านไร่โนนสำราญ ปกติ                            
16 บ้านตาลเดี่ยว ปกติ                            
17 บ้านดอนแพง ปกติ                            
18 บ้านสร้างคำ ปกติ                            
19 บ้านหนองบัว ปกติ                            
20 บ้านศรีสว่างพัฒนา ปกติ                            
21 บ้านดอนแก้ว ปกติ                            
22 บ้านนาป่าน ปกติ                            
23 บ้านหนองแวง ปกติ                            
24 บ้านโคกบริการสันกำแพง ปกติ                            
25 บ้านหนองเข็ง ปกติ                            
26 บ้านคำไชยวาล เรียนร่วม                            
27 บ้านโสกบง ปกติ                            
28 บ้านโคกหนองลาด ปกติ                            
29 บ้านชุมภูพรโสกก่าม ปกติ                            
30 บ้านห้วยดอกไม้ ปกติ                            
31 บ้านศรีนาวา ปกติ                            
32 แก่งอาฮง ปกติ                            
33 บ้านป่าไร่โนนม่วง ปกติ                            
34 บ้านโนนยาง ปกติ                            
35 บ้านท่ากกแดง เรียนร่วม                            
36 บ้านนาจาน ปกติ                            
37 บ้านท่าโพธิ์ ปกติ                            
38 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ                            
39 บ้านหาดแฮ่ ปกติ                            
40 บ้านท่าไคร้ ปกติ                            
41 บ้านปรารถนาดี ปกติ                            
42 บ้านหนองนาแซง ปกติ                            
43 บ้านสุขสำราญ ปกติ                            
44 บ้านห้วยเรือ เรียนร่วม                            
45 บ้านหนองจิก ปกติ                            
46 บ้านโนนสา ปกติ                            
47 บ้านดงเสียด ปกติ                            
48 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ปกติ                            
49 บ้านโนนประเสริฐ ปกติ                            
50 บ้านคำแวง ปกติ                            
51 บ้านดงโทน ปกติ                            
52 บ้านเหล่าหมากผาง เรียนร่วม                            
53 บ้านหนองบัวน้อย ปกติ                            
54 บ้านดงสว่าง ปกติ                            
55 ประวิตร (หนองบ่อ) ปกติ                            
56 หนองสิมโนนสวรรค์ ปกติ                            
57 บ้านคำสมบูรณ์ ปกติ                            
58 บ้านต้าย ปกติ                            
59 บ้านท่าดอกคำ ปกติ                            
60 หนองแสงประชาสรรค์ ปกติ                            
61 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู ยุบโรงเรียนแล้ว                            
62 บ้านหนองบัวแดง เรียนร่วม                            
63 บ้านดาลบังบด ปกติ                            
64 บ้านโนนจำปา ปกติ                            
65 บ้านโนนเหมือดแอ่ ปกติ                            
66 "บ้านคำหมื่น""ต.ช.ด.อนุสรณ์""" ปกติ                            
67 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม ปกติ                            
68 บ้านทรัพย์วังทอง เรียนร่วม                            
69 บ้านโนนวังเยี่ยม ปกติ                            
70 สันติสุขเจริญราษฎร์ ปกติ                            
71 บ้านเหล่าใหญ่ ปกติ                            
72 ท่าไร่วิทยา ปกติ                            
73 บ้านโนนม่วง ปกติ                            
74 ธเนตรวิทยา ปกติ                            
75 บ้านสะง้อ ปกติ                            
76 บ้านห้วยเชือมใต้ ปกติ                            
77 บ้านบ่อพนา ปกติ                            
78 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม ปกติ                            
รวม