การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านไผ่ลวก ปกติ                            
2 บ้านชำแระ                            
3 บ้านจาน ปกติ                            
4 บ้านกุดใหญ่                            
5 บ้านประดู่ ปกติ                            
6 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ปกติ                            
7 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) ปกติ                            
8 บ้านนิคมสายโท 8                            
9 บ้านยาง ปกติ                            
10 บ้านโนนสว่าง ปกติ                            
11 บ้านเก็ม ปกติ                            
12 บ้านโคกเห็ด ปกติ                            
13 บ้านละหานทรายเก่า ปกติ                            
14 บ้านประดู่ ปกติ                            
15 บ้านถนนน้อย ปกติ                            
16 บ้านหินกอง ปกติ                            
17 บ้านกระสังสามัคคี ปกติ                            
18 บ้านหัวตะแบก เรียนร่วม                            
19 บ้านโคลด ปกติ                            
20 วัดบ้านจอม ปกติ                            
21 บ้านตะลุมพุก ปกติ                            
22 บ้านหนองรักษ์ ปกติ                            
23 บ้านไทรโยง ปกติ                            
24 บ้านขามตาเบ้า ปกติ                            
25 บ้านบึงเจริญ ปกติ                            
26 บ้านบัว ปกติ                            
27 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี ปกติ                            
28 บ้านโคกเบง ปกติ                            
29 บ้านกระสัง ปกติ                            
30 บ้านหนองนา ปกติ                            
31 บ้านหนองแวง ปกติ                            
32 บ้านโชคกราด ปกติ                            
33 บ้านนาราใหญ่ ปกติ                            
34 บ้านตรุง ปกติ                            
35 บ้านโนนเสน่ห์ ปกติ                            
36 บ้านโคกโพธิ์ ปกติ                            
37 บ้านปราสาททอง ปกติ                            
38 บ้านสายตรี 16 ปกติ                            
39 บ้านตะเคียน ปกติ                            
40 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) ปกติ                            
41 บ้านไพรวัลย์น้อย ปกติ                            
42 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) ปกติ                            
43 บ้านบ่อดิน ปกติ                            
44 บ้านเขว้า ปกติ                            
45 บ้านระกาเสม็ด ปกติ                            
46 บ้านโคกยาง ปกติ                            
47 บ้านละลูน ปกติ                            
48 บ้านโนนศิลา ปกติ                            
49 บ้านหนองเอียน ปกติ                            
50 บ้านหนองตะโก ปกติ                            
51 บ้านถนน ปกติ                            
52 วัดบ้านโคกเจริญ ปกติ                            
53 นิคมพัฒนาสายตรี 2 ปกติ                            
54 บ้านละหอกกระสัง ปกติ                            
55 วัดธรรมถาวร ปกติ                            
56 บ้านโพธิ์ไทร ปกติ                            
57 บ้านสารภี ปกติ                            
58 "บ้านนารา""กัลยาประชาสรรค์""" ปกติ                            
59 บ้านหนองคูณพิณทอง ปกติ                            
60 บ้านตาเป้า ปกติ                            
61 บ้านสายโท 4 ใต้ ปกติ                            
62 กองทัพบกอุปถัมภ์ ปกติ                            
63 บ้านเขว้าศึกษา ปกติ                            
64 บ้านหนองม่วงพัฒนา ปกติ                            
65 บ้านตะแบก ปกติ                            
66 วัดชุมพลมณีรัตน์ ปกติ                            
67 บ้านจบก ปกติ                            
68 บ้านหนองตระเสก ปกติ                            
69 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา ปกติ                            
70 บ้านดวน ปกติ                            
71 บ้านเกียรติเจริญ ปกติ                            
72 บ้านอโณทัย ปกติ                            
73 บ้านเขาดินเหนือ ปกติ                            
74 บ้านโคกสำโรง ปกติ                            
75 บ้านแพงพวย ปกติ                            
76 บ้านหนองเหล็ก ปกติ                            
77 บ้านหนองกระต่าย ปกติ                            
78 บ้านปราสาท ปกติ                            
79 บ้านโคกกี่ ปกติ                            
80 บ้านสายตรี 9 ปกติ                            
81 "บ้านเกต ""สุตาประชาอุปถัมภ์""" ปกติ                            
82 นิคมสร้างตนเอง 7 ปกติ                            
83 บ้านโคกมะขาม ปกติ                            
84 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
85 บ้านร่มเย็นวิทยา ปกติ                            
86 บ้านขามสามัคคี ปกติ                            
87 บ้านจะเนียงสามัคคี ปกติ                            
88 นิคมสร้างตนเอง 4 ปกติ                            
89 บ้านโคกระเหย ปกติ                            
รวม