การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ชุมชนวัดบางกะดี                            
2 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) ปกติ                            
3 วัดจันทาราม ปกติ                            
4 สว่างราษฏร์บํารุง ปกติ                            
5 บางโพธิ์ใหม่ ปกติ                            
6 วัดปทุมทอง ปกติ                            
7 วัดบ้านพร้าวใน ปกติ                            
8 วัดบางเตยใน ปกติ                            
9 วัดบัวขวัญ ปกติ                            
10 เจริญวิทยา ปกติ                            
11 วัดลํามหาเมฆ ปกติ                            
12 วัดมงคลพุการาม ปกติ                            
13 บางโพธิ์เหนือ ปกติ                            
14 วัดเนกขัมมาราม ปกติ                            
15 คลองพระอุดม ปกติ                            
16 ปากคลองสอง ปกติ                            
17 วัดโคก ปกติ                            
18 วัดเชิงท่า ปกติ                            
19 วัดถั่วทอง ปกติ                            
20 ลิ้นจี่อุทิศ ปกติ                            
21 คลองลากค้อน ปกติ                            
22 วัดผลาหาร ปกติ                            
23 วัดสองพี่น้อง ปกติ                            
24 วัดเมตารางค์ ปกติ                            
25 สังฆรักษ์บํารุง ปกติ                            
26 สี่แยกบางเตย ปกติ                            
27 วัดโพธิ์เลื่อน ปกติ                            
28 วัดบางนา ปกติ                            
29 บ้านบึง ปกติ                            
30 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) ปกติ                            
31 บ้านคลองขวางบน ปกติ                            
รวม