การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ ปกติ                            
2 หิรัญพงษ์อนุสรณ์                            
3 ร่วมใจประสิทธิ์ ปกติ                            
4 วัดนิเทศน์ ปกติ                            
5 แสนชื่นปานนุกูล ปกติ                            
6 วัดแสงมณี ปกติ                            
7 แสนจําหน่ายวิทยา ปกติ                            
8 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) ปกติ                            
9 วัดลานนา ปกติ                            
10 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ปกติ                            
11 นิกรราษฎร์บูรณะ ปกติ                            
12 วัดอดิศร ปกติ                            
13 วัดนพรัตนาราม ปกติ                            
14 วัดโสภณาราม ปกติ                            
15 ศาลาลอย ปกติ                            
รวม