การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านชำโสม                            
2 บ้านหนองหัวช้าง                            
3 บ้านไผ่ ปกติ                            
4 วัดหาดสูง                            
5 บ้านคลองร่วม                            
6 บ้านแก่ง                            
7 บ้านหนองคล้า ปกติ                            
8 บ้านปราสาท ปกติ                            
9 วัดปากแพรก ปกติ                            
10 วัดเนินสูง ปกติ                            
11 บ้านหนองตลาด ปกติ                            
12 บ้านโคกหอม ปกติ                            
13 บ้านเขากระแต ปกติ                            
14 บ้านคลองระกำ ปกติ                            
รวม