การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านชะเมาสามต้น ปกติ                            
2 วัดโบกขรณี ปกติ                            
3 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า ปกติ                            
4 บ้านทุ่งเค็จ ปกติ                            
5 บ้านบาโงยือแบ็ง ปกติ                            
6 บ้านท่าช้าง ปกติ                            
7 บ้านตะโละดารามัน ปกติ                            
8 บ้านบีติง ปกติ                            
9 บ้านละหาร ปกติ                            
10 บ้านทุ่งกินนร ปกติ                            
11 บ้านบือแต ปกติ                            
12 บ้านละอาร์ ปกติ                            
13 ชุมชนบ้านแป้น ปกติ                            
14 วัดโชติรส ปกติ                            
15 บ้านวังไชย ปกติ                            
16 บ้านแซะโมะ ปกติ                            
17 บ้านพอเหมาะ ปกติ                            
18 บ้านบาเลาะ ปกติ                            
19 บ้านมะกอ ปกติ                            
20 บ้านกาหงษ์ ปกติ                            
รวม