การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดวงษ์สวรรค์ ปกติ                            
2 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 ปกติ                            
3 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)                            
4 วัดนนทรีย์ ปกติ                            
5 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) ปกติ                            
6 วัดหนองบัว ปกติ                            
7 วัดอุทการาม ปกติ                            
8 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) ปกติ                            
9 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ปกติ                            
10 วัดดอนประดู่ ปกติ                            
11 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) ปกติ                            
12 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
13 วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) ปกติ                            
14 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) ปกติ                            
15 วัดทรงกุศล ยุบโรงเรียนแล้ว                            
16 วัดโพธิ์ ปกติ                            
17 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) ปกติ                            
18 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) ปกติ                            
19 พรพินิตพิทยาคาร ปกติ                            
20 ตำหนักเพนียด ปกติ                            
21 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ ปกติ                            
22 วัดเกาะเลิ่ง ปกติ                            
23 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ปกติ                            
24 "วัดโคกสังข์ ""ประชานุกูล""" ปกติ                            
25 วัดศรีภวังค์ ปกติ                            
26 วัดจําปา ปกติ                            
27 วัดดอกไม้ ปกติ                            
28 วัดสฎางค์ ปกติ                            
29 วัดเทพคันธาราม ปกติ                            
30 "วัดบ้านแถว ""ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์""" ปกติ                            
31 วัดสามเรือน ปกติ                            
32 วัดมาบโพธิ์ ปกติ                            
33 วัดนครโปรดสัตว์ ปกติ                            
34 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ปกติ                            
35 กลางคลอง 27 ปกติ                            
36 วัดสามบัณฑิต ยุบโรงเรียนแล้ว                            
37 วัดปากกราน ปกติ                            
38 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) ปกติ                            
39 วัดบ้านหีบ ปกติ                            
40 วัดบ้านม้า ปกติ                            
41 วัดจอมเกษ ปกติ                            
42 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ปกติ                            
43 วัดกุฎีลาย ปกติ                            
44 วัดทุ่งมน ปกติ                            
45 วัดดอนกลาง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
46 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
47 บ้านข่อยโทน ปกติ                            
48 วัดแก้วตา ปกติ                            
49 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) ปกติ                            
50 วัดโพธิ์สาวหาญ ปกติ                            
51 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ปกติ                            
52 วัดโพธิ์หอม ปกติ                            
53 ประชาสามัคคี ปกติ                            
54 วัดน้ำเต้า ยุบโรงเรียนแล้ว                            
55 วัดกระโจมทอง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
56 วัดท้าวอู่ทอง ปกติ                            
57 วัดโตนด ปกติ                            
58 วัดนาอุ่น ปกติ                            
59 วัดเทพอุปการามฯ ปกติ                            
60 วัดโคกโพธิ์ เรียนร่วม                            
61 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ปกติ                            
62 บ้านเป็ด ปกติ                            
63 วัดบึง ปกติ                            
64 วัดบ้านดาบ ปกติ                            
65 วัดโพธิ์เอน ปกติ                            
66 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) ปกติ                            
67 วัดโคกกรวด ปกติ                            
68 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) ปกติ                            
69 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ปกติ                            
70 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ปกติ                            
71 วัดกษัตราธิราช ปกติ                            
72 วัดนางชี ปกติ                            
73 วัดตูม ปกติ                            
74 วัดช้าง ปกติ                            
75 วัดกุ่มแต้ ปกติ                            
76 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ปกติ                            
77 บ้านช้าง ปกติ                            
78 วัดวังแดงเหนือ ปกติ                            
79 วัดหัวคุ้ง ปกติ                            
80 วัดไผ่ ปกติ                            
81 วัดช้างใหญ่ ปกติ                            
82 ชุมชนวัดบ้านร่อม ปกติ                            
83 วัดหนองเครือบุญ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
84 วัดวิมลสุนทร ยุบโรงเรียนแล้ว                            
85 วัดไก่เตี้ย ปกติ                            
86 วัดโบสถ์ เรียนร่วม                            
87 บ้านกะทุ่มลาย ปกติ                            
88 วัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) ยุบโรงเรียนแล้ว                            
รวม