การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านถ้ำผาลาด ปกติ                            
2 บ้านปี้ ปกติ                            
3 บ้านหนุน ปกติ                            
4 บ้านห้วยสิงห์ เรียนร่วม                            
5 บ้านป่าสัก ปกติ                            
6 บ้านแฮะ ปกติ                            
7 บ้านใหม่น้ำเงิน ปกติ                            
8 บ้านหนองบัวเงิน ปกติ                            
9 บ้านห้วยกั้ง ปกติ                            
10 บ้านร่องแมด ปกติ                            
11 บ้านสันหลวง ปกติ                            
12 บ้านสา ปกติ                            
13 บ้านปัวศรีพรม ปกติ                            
14 บ้านทุ่งติ้ว ปกติ                            
15 บ้านหล่ายฝายแก้ว ปกติ                            
16 บ้านแม่ทาย ปกติ                            
17 บ้านต้นผึ้ง ปกติ                            
18 บ้านแบ่ง ปกติ                            
19 บ้านดอนเงิน ปกติ                            
20 ชัยชุมภู ปกติ                            
21 บ้านผาฮาว ปกติ                            
22 บ้านปางวัว ปกติ                            
23 บ้านหลวง ปกติ                            
24 บ้านทุ่งหนอง ปกติ                            
25 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก ปกติ                            
26 บ้านปงสนุก ปกติ                            
27 บ้านกิ่วแก้ว ปกติ                            
28 บ้านแม่ทะลาย ปกติ                            
29 บ้านทุ่งหล่ม ปกติ                            
30 บ้านดอนแก้ว ปกติ                            
31 บ้านป่าคา เรียนร่วม                            
32 บ้านทุ่งมอก ปกติ                            
33 บ้านเลี้ยว ปกติ                            
34 บ้านปงสนุก ปกติ                            
35 บ้านก๊อหลวง ปกติ                            
36 บ้านแกใหม่นิคม ปกติ                            
37 บ้านป่าแขม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
38 บ้านควร ปกติ                            
39 บ้านร่องค้อม ปกติ                            
40 บ้านท่าม่าน ปกติ                            
41 บ้านสะแล่ง ปกติ                            
42 บ้านทุ่งเย็น ปกติ                            
43 บ้านห้วยแม่แดง ปกติ                            
44 บ้านท่าฟ้าเหนือ ปกติ                            
45 บ้านศรีเมืองชุม ปกติ                            
46 บ้านสบทุ ปกติ                            
47 บ้านนาบัว ปกติ                            
48 บ้านบุญเรือง ปกติ                            
49 บ้านแม่วังช้าง ปกติ                            
50 บ้านสีพรม เรียนร่วม                            
51 บ้านวังบง ปกติ                            
52 บ้านดอนมูล เรียนร่วม                            
53 บ้านใหม่พัฒนา ปกติ                            
54 บ้านวังเค็มใหม่ ปกติ                            
55 บ้านดอนลาว ปกติ                            
56 บ้านร้องเชียงแรง ปกติ                            
57 บ้านเวียงลอ ปกติ                            
58 บ้านน้ำเปื๋อย ปกติ                            
59 บ้านแวน ปกติ                            
60 บ้านไชยพรม ปกติ                            
61 บ้านทุ่งมอก ปกติ                            
62 บ้านบ่อเบี้ย ปกติ                            
63 บ้านท่าฟ้าใต้ ปกติ                            
64 ชุมชนบ้านดอนไชย ปกติ                            
65 บ้านร่องย้าง ปกติ                            
66 บ้านโจ้โก้ ปกติ                            
67 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ปกติ                            
68 บ้านควรดง ปกติ                            
69 บ้านปางผักหม ปกติ                            
70 บ้านใหม่ร่มเย็น ปกติ                            
71 บ้านสันกลางนาดอ ปกติ                            
72 บ้านสบบง ปกติ                            
73 ชุมชนบ้านเชียงบาน ปกติ                            
74 บ้านหัวขัว เรียนร่วม                            
75 บ้านน้ำจุน ปกติ                            
76 บ้านสร้อยศรี ปกติ                            
77 บ้านห้วยไคร้ ปกติ                            
78 บ้านหล่ายทุ่ง เรียนร่วม                            
79 บ้านบุญยืน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
80 บ้านศรีจอมแจ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
81 บ้านปัว ปกติ                            
82 บ้านคะแนง เรียนร่วม                            
83 บ้านหมุ้น เรียนร่วม                            
84 บ้านหนองท่าควาย เรียนร่วม                            
85 บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านนาหนุน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
86 บ้านม่วง ปกติ                            
87 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา ยุบโรงเรียนแล้ว                            
88 บ้านป่าสัก สาขาบ้านม่วงชุม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
89 บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านผาลาดทุ่งติ้ว ยุบโรงเรียนแล้ว                            
90 บ้านดอนไชย ปกติ                            
91 บ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น ยุบโรงเรียนแล้ว                            
92 บ้านนาอ้อม สาขาบ้านน้ำแป้ง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
93 บ้านนาอ้อม ปกติ                            
94 บ้านปางป้อม โอนไปสังกัดอื่น                            
95 บ้านฝั่งหมิ่น ยุบโรงเรียนแล้ว                            
96 บ้านฝายกวาง ปกติ                            
97 บ้านแก ปกติ                            
รวม