การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดบ้านไร่ ปกติ                            
2 บ้านแม่ระหัน ปกติ                            
3 บ้านตระแบกงาม ปกติ                            
4 บ้านย่านใหญ่ ปกติ                            
5 บ้านกรุงกรัก ปกติ                            
6 บ้านคุยยาง ปกติ                            
7 บ้านเสวยซุง ปกติ                            
8 วัดดงโคกขาม ปกติ                            
9 บ้านประดาประชาราษฎร์ ปกติ                            
10 บ้านคุยมะตูม ปกติ                            
11 บ้านบัวจันทร์ ปกติ                            
12 วัดคุยม่วง ปกติ                            
13 วัดหนองขานาง ปกติ                            
14 วัดแตน ปกติ                            
15 วัดท่าโก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
16 คลองวัดไร่ ปกติ                            
17 บ้านหล่ายขานาง ปกติ                            
18 วัดกรมธรรม์ ปกติ                            
19 บ้านท่านางงาม ปกติ                            
20 วัดวังแร่ ปกติ                            
21 วัดศรีวนาราม ปกติ                            
22 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ปกติ                            
23 วัดพิกุลทอง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
24 บ้านเรียงกระดก ปกติ                            
25 วัดหนองอ้อ ปกติ                            
26 บ้านบางแก้ว ปกติ                            
27 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
28 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ปกติ                            
29 บ้านหัววังกร่าง ปกติ                            
30 นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) ปกติ                            
31 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ปกติ                            
32 บ้านหินลาด ปกติ                            
33 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ ปกติ                            
34 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ปกติ                            
35 บ้านท่าไม้งาม ปกติ                            
36 บ้านใหม่คลองเจริญ ปกติ                            
37 บ้านหนองตะเคียน ปกติ                            
38 วัดบึงบอน ปกติ                            
39 วัดวังเป็ด ปกติ                            
40 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ปกติ                            
41 วัดกลางสุริยวงศ์ ปกติ                            
42 นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) ปกติ                            
43 วัดวังอิทก ปกติ                            
44 บ้านหนองกรับ ปกติ                            
45 บ้านดงวิทยา ปกติ                            
46 บ้านห้วยชัน ปกติ                            
47 บ้านหนองหญ้า ยุบโรงเรียนแล้ว                            
48 วัดเสาหิน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
49 วัดท่าโรงตะวันออก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
50 วัดโพธิ์ทองเจริญผล ยุบโรงเรียนแล้ว                            
51 บ้านหนองแขม ปกติ                            
52 บ้านนาชักหวาย ปกติ                            
53 วัดยางเอน สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก ปกติ                            
54 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ปกติ                            
55 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ                            
56 วัดท่าตะเคียน ปกติ                            
57 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) ปกติ                            
58 นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) ปกติ                            
59 บ้านวังยาง ปกติ                            
60 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
61 วัดดอนอภัย ปกติ                            
62 บ้านดงยาง ปกติ                            
63 วัดยางแขวนอู่ ปกติ                            
64 วัดอินทรีย์ ปกติ                            
65 บ้านหนองแพงพวย ปกติ                            
66 วัดงิ้วงาม ปกติ                            
67 วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) ปกติ                            
68 บ้านน้ำดำ ปกติ                            
69 บ้านคลองน้ำเย็น ปกติ                            
70 วัดท่าโรงตะวันตก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
71 วัดปากพิงตะวันออก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
72 วัดห้วงกระได ปกติ                            
รวม