การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดย่านยาว                            
2 บ้านใหม่พนมทอง                            
3 วัดพันชาลี                            
4 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา                            
5 บ้านวังพรม                            
6 บ้านคลองเมือง ปกติ                            
7 หัวเขาราษฎร์บำรุง ปกติ                            
8 บ้านหนองไม้ยางดำ ปกติ                            
9 บ้านยางโทน ปกติ                            
10 ราษฎร์เจริญ ปกติ                            
11 เนินดินราษฎร์อุทิศ ปกติ                            
12 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) ปกติ                            
13 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ปกติ                            
14 ราษฎร์ดำริ ปกติ                            
15 บ้านดินทอง ปกติ                            
16 บ้านโป่งปะ ปกติ                            
17 วัดบึงลำ ปกติ                            
18 บ้านบุใหญ่ ปกติ                            
19 วัดสนามคลีตะวันออก ปกติ                            
20 บ้านท่ายาง ปกติ                            
21 บ้านวังนกแอ่น ปกติ                            
22 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ปกติ                            
23 บ้านห้วยบ่อทอง ปกติ                            
24 บ้านหนองกลด ปกติ                            
25 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) ปกติ                            
26 บ้านผารังหมี ปกติ                            
27 บ้านคลองดู่ ปกติ                            
28 บ้านหนองงา ปกติ                            
29 วัดสิริสุทธาวาส ปกติ                            
30 บ้านหนองสระพัง ปกติ                            
31 วัดตายม ปกติ                            
32 บ้านกลาง ปกติ                            
33 วัดโคกสลุด ปกติ                            
34 บ้านคลองเป็ด ปกติ                            
35 วัดทางลัด ปกติ                            
36 บ้านดงพลวง ปกติ                            
37 บ้านถ้ำเต่า ปกติ                            
38 บ้านวังไม้ตอก ปกติ                            
39 บ้านวังดินสอ ปกติ                            
40 บ้านสระเศรษฐี ปกติ                            
41 บ้านทุ่งยาว ปกติ                            
42 บ้านหนองพระ ปกติ                            
43 บ้านวังประดู่ เรียนร่วม                            
44 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ปกติ                            
45 ประชาสรรค์วิทยา ปกติ                            
46 บ้านป่าขนุน ปกติ                            
47 สามัคคีธรรม ปกติ                            
48 บ้านน้ำยาง ปกติ                            
49 ประชาสามัคคี ปกติ                            
50 บ้านวังสาร ปกติ                            
51 บ้านทุ่งน้อย ปกติ                            
รวม