การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) ปกติ                            
2 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) ปกติ                            
3 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ ปกติ                            
4 บ้านสามแพรก ปกติ                            
5 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) ปกติ                            
6 มิตรภาพที่ 34 ปกติ                            
7 บ้านบ่อโพง ปกติ                            
8 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) ปกติ                            
9 บ้านโตนดน้อย ปกติ                            
10 บ้านพุพลู ปกติ                            
11 บ้านสามเรือน ปกติ                            
12 บ้านสระพัง ปกติ                            
13 วัดราษฎร์ศรัทธา ปกติ                            
14 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ปกติ                            
15 วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) ปกติ                            
16 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ปกติ                            
17 บ้านบ่อหวาย ปกติ                            
18 บ้านหนองประดู่ ปกติ                            
19 บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) ปกติ                            
20 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
21 วัดเกาะแก้ว ปกติ                            
22 บ้านคลองมอญ ปกติ                            
23 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) ปกติ                            
24 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ปกติ                            
25 บ้านบางกุฬา ปกติ                            
26 วัดสมุทรธาราม ปกติ                            
27 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ                            
28 บ้านดอนมะขาม ปกติ                            
29 บ้านจะโปรง ปกติ                            
30 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) ปกติ                            
31 บ้านดอนยี่กรอก ปกติ                            
32 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) ปกติ                            
33 วัดมณีเลื่อน ปกติ                            
34 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ปกติ                            
35 บ้านดอนนาลุ่ม ปกติ                            
36 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) ปกติ                            
37 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) ปกติ                            
38 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ปกติ                            
39 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ปกติ                            
40 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) ปกติ                            
41 บ้านหนองไผ่ ปกติ                            
42 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) ปกติ                            
43 วัดอินทาราม เรียนร่วม                            
44 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) ปกติ                            
45 วัดสมุทรโคดม ปกติ                            
46 บ้านลิ้นช้าง ปกติ                            
47 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) ปกติ                            
48 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) ปกติ                            
49 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) ปกติ                            
50 วัดนอกปากทะเล ปกติ                            
51 บ้านหนองมะขาม ปกติ                            
52 วัดทรงธรรม ปกติ                            
53 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) ปกติ                            
54 บ้านดอนยาง ปกติ                            
55 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ปกติ                            
56 วัดหนองส้ม ปกติ                            
57 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ปกติ                            
58 บ้านบ่อขม ปกติ                            
59 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) ปกติ                            
60 วัดเขาสมอระบัง ปกติ                            
61 วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) ยุบโรงเรียนแล้ว                            
62 วัดบางลำภู ปกติ                            
63 บ้านเหมืองไทร ปกติ                            
64 บ้านท่าเสลา ปกติ                            
65 บ้านไทรงาม ปกติ                            
66 วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
67 บ้านวัง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
68 วัดเวฬุวนาราม ยุบโรงเรียนแล้ว                            
69 บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ปกติ                            
70 บ้านปากรัตน์ ปกติ                            
71 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) ปกติ                            
72 วัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์) ยุบโรงเรียนแล้ว                            
73 วัดคุ้งตำหนัก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
74 วัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร) ยุบโรงเรียนแล้ว                            
75 บ้านอ่างศิลา ปกติ                            
รวม