โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านโนนสวรรค์ เรียนร่วม 1         1                                                    
2 บ้านกุดฝั่งแดง 1         1                                                    
3 บ้านสร้างแสน ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านหนองป่าอ้อย ปกติ 1                                                          
5 บ้านโนนสะอาด ปกติ 1         1                                                    
6 หนองกุงสมเด็จ ปกติ 1         1                                                    
7 อุปรีศรีวิทยา 1         1                                                    
8 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 1         1                                                    
9 สามเพื่อนพัฒนา 1         1                                                    
10 หัวงัววิทยาคม 1         1                                                    
11 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 1         1                                                    
12 หนองบัววิทยาสรรพ์ ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านดงแหลม ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านโคกโก่ง 1                                                          
15 บ้านดงมัน 1                                                          
16 บ้านหนองเม็ก ปกติ 1                                                          
17 ดงสวางวรวิทย์ ปกติ 1         1                                                    
18 โพธิ์คำประชาสรรพ์ ปกติ 1                                                          
19 บ้านนากุดสิม ปกติ                                                        
20 บ้านจอมทอง ปกติ 1         1                                                    
21 นาสีนวลวิทยา ปกติ 1                                                          
22 หนองโพนสูง ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านนาวี ปกติ 1                                                          
24 ทุ่งคลองวิทยา ปกติ                                                        
25 บ้านหนองผ้าอ้อม ปกติ 1         1                                                    
26 หนองบัวนอก ปกติ 1                                                          
27 บ้านห้วยฝา ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านขุมขี้ยาง ปกติ 1                                                          
29 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านห้วยแดง ปกติ 1                                                          
31 บ้านกุดกอก ปกติ 1                                                          
32 โคกมะลิวิทยา ปกติ 1                                                          
33 บ้านโพธิ์ไทร ปกติ 1                                                          
34 โคกกลางสมเด็จ ปกติ 1         1                                                    
35 หินลาดนารายณ์สาร ปกติ 1                                                          
36 โคกหวายราษฎร์สามัคคี ปกติ 1                                                          
37 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ปกติ 1         1                                                    
38 บ้านจาน ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านวังมน ปกติ       1                                                    
40 บ้านโนนสำราญ เรียนร่วม 1         1                                                    
41 บ้านแห่เจริญวิทย์ ปกติ 1                                                          
42 บ้านกกตาล ปกติ 1                                                          
43 บ้านนาเหนือ ปกติ 1                                                          
44 บ้านนาทัน ปกติ                                                        
45 หนองห้างฉวีวิทย์ ปกติ 1                                                          
46 บ้านนากระเดา ปกติ 1                                                          
47 บ้านวังเวียง ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านกุดตาใกล้ ปกติ 1         1                                                    
49 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา ปกติ 1         1                                                    
50 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
51 คำเมยราษฎร์พัฒนา ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านโนนศาลา ปกติ 1         1                                                    
53 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
54 ทุ่งมนราษฏร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
55 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนร่วม 1                                                          
56 บ้านคำหม่วย ปกติ 1         1                                                    
57 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ ปกติ 1                                                          
58 บ้านจอมศรี เรียนร่วม 1         1                                                    
59 บ้านเก่าเดื่อ ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านผึ้ง ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านหนองไผ่ ปกติ 1         1                                                    
62 โป่งนกเปล้า ปกติ                                                        
63 บ้านคำกุงหนองอิดุม ปกติ 1                                                          
64 บ้านขมิ้น ปกติ 1                                                          
65 บ้านบ่อแก้ว ปกติ 1         1                                                    
66 ดงบังนาแก้ววิทยา ปกติ 1         1                                                    
67 บ้านใหม่ชัยมงคล ปกติ 1                                                          
68 หนองสระพังวิทยาคาร ปกติ 1                                                          
69 บ้านปลาขาว ปกติ 1         1                                                    
70 บ้านหนองขามป้อม ปกติ 1         1                                                    
71 บ้านโพนสวาง ปกติ 1                                                          
72 บ้านคำม่วง ปกติ 1                                                          
73 หนองบัวทองวิทยาเสริม ปกติ 1         1                                                    
74 หนองขามวิทยา ปกติ 1                                                          
75 บ้านแก้งเดื่อ ปกติ 1         1                                                    
76 บ้านบึงทอง เรียนร่วม 1         1                                                    
77 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 ปกติ 1                                                          
78 บ้านแก้งกะอาม ปกติ 1                                                          
79 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ปกติ 1         1                                                    
80 บ้านหนองห้าง ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านพรหมสว่าง เรียนร่วม 1         1                                                    
82 บ้านน้ำปุ้น ปกติ 1         1                                                    
83 บ้านสร้างแก้ว ปกติ 1                                                          
84 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ปกติ                                                        
85 บ้านโพนนาดี ปกติ 1                                                          
86 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
87 หนองบัวกลาง ปกติ 1         1                                                    
88 บ้านหนองขอนแก่น ปกติ 1                                                          
89 ยิ่งสันต์วิทยา ปกติ 1                                                          
90 บ้านคำอีหงษ์ ปกติ 1         1                                                    
91 บ้านหนองโง้ง ปกติ                                                        
92 บ้านเหล่าภูพานวิทยา ปกติ 1         1                                                    
93 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) ปกติ 1                                                          
94 หนองสนมราษฎร์อำนวย ปกติ 1         1                                                    
95 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) ปกติ 1         1                                                    
96 ชุมชนหนองยางวิทยาคม ปกติ 1         1                                                    
97 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ ปกติ 1         1                                                    
98 บ้านโนนยาง ปกติ 1         1                                                    
99 บ้านห้วยม่วง ปกติ                                                        
100 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ปกติ 1                                                          
101 เย็นสยามวิทยา ปกติ 1                                                          
102 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ปกติ 1                                                          
103 แจนแลนวิทยา ปกติ 1         1                                                    
104 สะพานหินวิทยาคม ปกติ 1         1                                                    
105 บ้านคำไผ่ ปกติ 1         1                                                    
106 สามัคคีวิทยาคม ปกติ 1         1                                                    
107 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) ปกติ 1         1                                                    
108 ดงเหนือประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
109 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ 1         1                                                    
110 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา ปกติ 1                                                          
111 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) เรียนร่วม 1         1                                                    
112 นาไคร้ประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
113 บ้านบึงโคกสะอาด ปกติ 1         1                                                    
114 บ้านสุขเจริญ ปกติ 1                                                          
115 มะนาววิทยาเสริม ปกติ 1         1                                                    
116 บ้านเหล่าสีแก้ว ปกติ 1                                                          
117 แก่งพฤาชัยวิทยา ปกติ 1                                                          
รวม