โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านโนนม่วง 1         1                                                    
2 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 1                                                          
3 บ้านนานอก ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านหัวยาง 1         1                                                    
5 บ้านเก่า 1         1                                                    
6 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1         1                                                    
7 บ้านโนนสมอ 1         1                                                    
8 บ้านหร่ายการ้อง 1         1                                                    
9 บ้านลานช้างท่าว ปกติ 1         1                                                    
10 ห้วยใหญ่ยางงาม 1                                                          
11 บ้านแก้วสุวรรณ ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านใหม่เขานิยม ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านลานดอกไม้ ปกติ 1         1                                                    
14 คลองใหญ่วิทยา ปกติ 1                                                          
15 บ้านปรือพันไถ ปกติ                                                        
16 บ้านหนองจิก ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านไร่ดง ปกติ       1                                                    
18 บ้านหนองกรด ปกติ 1         1                                                    
19 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) ปกติ 1                                                          
20 บ้านสุรเดชสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านหนองหัวควาย ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ ปกติ 1                                                          
23 บ้านหนองปากดง ปกติ 1         1                                                    
24 วัดโพธาราม ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านหนองแขม ปกติ 1                                                          
26 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านทรายทอง ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านศรีไกรลาศ ปกติ 1         1                                                    
29 หนองบัวราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านไผ่ตาสุ่ม ปกติ 1                                                          
31 บ้านเขาคีริส ปกติ 1                                                          
32 บ้านคลองเมือง ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านคลองห้วยยั้ง ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านใหม่พัฒนา ปกติ                                                        
35 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ปกติ 1         1                                                    
36 บ้านคุยบ้านโอง ปกติ 1                                                          
37 บ้านบึงกระดาน ปกติ 1                                                          
38 บ้านแคทอง ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านหนองมะเกาะ ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านมะเดื่อชุมพร ปกติ                                                        
41 บ้านวังเฉลียง ปกติ 1                                                          
42 บ้านทุ่งรวงทอง ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านหนองวัวดำ ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านวังโขน ปกติ 1                                                          
45 บ้านดงตาจันทร์ ปกติ 1                                                          
46 บ้านลานทอง ปกติ                                                        
47 บ้านท่าเสลี่ยง ปกติ 1         1                                                    
48 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านเด่นพระ ปกติ 1                                                          
50 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านนาป่าแดง ปกติ 1                                                          
52 บ้านหนองทราย ปกติ 1                                                          
53 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา ปกติ 1                                                          
54 บ้านคุยมะม่วง ปกติ 1         1                                                    
55 บ้านอาชานุสรณ์ ปกติ 1                                                          
56 บ้านทุ่งน้ำตก ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านคลองสีนวล ปกติ 1         1                                                    
58 บ้านอินทรานุสรณ์ ปกติ 1                                                          
59 บ้านดาดทองเจริญ ปกติ 1                                                          
60 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านโนนโก ปกติ 1                                                          
62 บ้านไร่ 1         1                                                    
63 บ้านคุยแขวน ปกติ 1         1                                                    
64 บ้านทุ่งเศรษฐี ปกติ 1         1                                                    
65 บ้านเทียมเจริญ ปกติ 1                                                          
66 บ้านปลักไม้ดำ ปกติ 1         1                                                    
67 บ้านหนองรี ปกติ 1         1                                                    
68 บ้านจิกลาด เรียนร่วม 1                                                          
69 บ้านไทรย้อย ปกติ 1         1                                                    
70 บ้านไร่ลำปาง ปกติ 1         1                                                    
71 บ้านตลุกงาม ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
72 บ้านไทยทวี ปกติ 1         1                                                    
73 แนะนำราษฎร์บำรุง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
74 บ้านคลองใหญ่ใต้ ปกติ 1                                                          
75 บ้านช่องลม ปกติ 1                                                          
76 บ้านป่าถั่ว ปกติ 1         1                                                    
77 บ้านวังชมภู ปกติ 1         1                                                    
78 บ้านหนองละมั่งทอง ปกติ 1         1                                                    
79 บ้านเกาะพิมูล ปกติ 1         1                                                    
80 นิยมราษฎร์วิทยา ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านบึงลูกนก ปกติ 1                                                          
82 บ้านทุ่งสวน ปกติ 1                                                          
83 บ้านหนองทอง ปกติ 1         1                                                    
84 บ้านวังมะค่า ปกติ 1         1                                                    
85 ยอดประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
86 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ 1         1                                                    
87 บ้านน้ำโท้ง ปกติ 1         1                                                    
88 บ้านวังตะแบก ปกติ 1         1                                                    
89 บ้านสมอโคน ปกติ 1                                                          
90 บ้านคุยป่ารัง ปกติ 1         1                                                    
91 บ้านห้วยน้ำใส ปกติ 1         1                                                    
92 บ้านหนองคล้า ปกติ 1                                                          
93 บ้านบ่อตาโพธิ์ ปกติ 1         1                                                    
94 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) ปกติ 1                                                          
95 บ้านคุยประดู่ ปกติ 1                                                          
96 บ้านหนองหญ้ามุ้ง ปกติ 1         1                                                    
97 บ้านเมืองพาน ปกติ 1                                                          
98 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ 1         1                                                    
99 บ้านแม่บัว ปกติ 1         1                                                    
100 บ้านท่านา ปกติ 1         1                                                    
101 บ้านเกาะสะบ้า ปกติ 1         1                                                    
102 บ้านคลองห้วยทราย ปกติ 1                                                          
103 บ้านหนองไม้กอง ปกติ 1         1                                                    
104 บ้านพานทอง ปกติ 1                                                          
105 บ้านนาบ่อคำ ปกติ 1         1                                                    
106 วัดอรัญญิกาวาสน์ ปกติ 1         1                                                    
107 บ้านท่าตะคร้อ ปกติ 1                                                          
108 หนองแขมประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
109 บ้านหนองตากล้า ปกติ 1         1                                                    
110 บ้านจิกคันช้อน ปกติ 1         1                                                    
111 บ้านคลองเรือ ปกติ 1                                                          
112 บ้านหนองเต่าสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
รวม