โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) ปกติ 1                                                          
2 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1                                                          
3 บ้านโคกเลาะ ปกติ 1                                                          
4 บ้านหนองบอน 1         1                                                    
5 บ้านปางมะนาว 1         1                                                    
6 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
7 บ้านหนองช้างงาม ปกติ 1         1                                                    
8 ประชารักษ์ศึกษา ปกติ 1                                                          
9 บ้านหนองผักหนาม ปกติ 1                                                          
10 บ้านหนองจอก ปกติ 1                                                          
11 อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก เรียนร่วม 1         1                                                    
12 บ้านหนองโมก ปกติ 1                                                          
13 บ้านไผ่งาม ปกติ       1                                                    
14 ทุ่งน้อยพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
15 บ้านคลองยาง 1         1                                                    
16 บ้านโป่งแต้ ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านห้วยน้อย 1         1                                                    
18 บ้านโพธิ์ทอง 1         1                                                    
19 หนองปรือประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านวังน้ำซึม ปกติ 1                                                          
21 บ้านดงเจริญ ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านทุ่งหันตรา ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านป่าเหียง ปกติ 1         1                                                    
24 บ้านหนองหิน ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านคลองสะพานช้าง ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ ปกติ       1                                                    
27 บ้านบ่อทอง ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านท่าช้าง ปกติ 1                                                          
29 บ้านคลองสมบูรณ์ ปกติ 1                                                          
30 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย ปกติ 1                                                          
31 บ้านวังหามแห ปกติ 1                                                          
32 บ้านศรีเกษตรพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย ปกติ 1         1                                                    
34 วัดน้อยวรลักษณ์ ปกติ 1                                                          
35 บ้านเขาน้ำอุ่น ปกติ 1                                                          
36 บ้านเปาะสวอง ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านดงเย็น ปกติ 1                                                          
38 วัดพิกุลทอง ปกติ                                                        
39 บ้านช้างคับ ปกติ 1                                                          
40 บ้านเกาะตาล ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านหาดชะอม ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านโนนพลวง ปกติ 1                                                          
43 บ้านไผ่ยาวสามัคคี ปกติ 1                                                          
44 บ้านดอนขวาง เรียนร่วม                                                        
45 บ้านศรีไพศาล ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านมาบคล้า ปกติ 1         1                                                    
47 วัดแสงอุทัย ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านหนองทองหล่อ ปกติ 1                                                          
49 อ่างทองราษฎร์วิทยา ปกติ 1                                                          
50 บ้านกระโดนเตี้ย ปกติ 1                                                          
51 บ้านท่ามะเขือ ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านเขาพริกไทย ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน ปกติ 1         1                                                    
54 บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) ปกติ 1                                                          
55 บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) เรียนร่วม 1         1                                                    
56 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี ปกติ 1         1                                                    
57 วัดสว่างอารมณ์ ปกติ 1         1                                                    
58 บ้านโนนตารอด ปกติ 1                                                          
59 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง ปกติ 1                                                          
60 คีรีวงศ์วัฒนา ปกติ 1                                                          
61 บ้านบ่อกระบาก เรียนร่วม                                                        
62 บ้านทะเลพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
63 บ้านวังตะล่อม ปกติ 1                                                          
64 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
65 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ ปกติ 1         1                                                    
66 บ้านบึงลาด ปกติ 1                                                          
67 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ปกติ 1                                                          
68 บ้านหนองหล่ม เรียนร่วม 1                                                          
69 ประชาราษฎร์สามัคคี ปกติ 1         1                                                    
70 บ้านวังล้อมรำลึก ปกติ 1         1                                                    
71 บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ                                                        
72 บ้านร้อยไร่ ปกติ 1         1                                                    
73 บ้านวังพลับ ปกติ       1                                                    
74 บ้านคลองใหญ่ใต้ ปกติ 1                                                          
75 บ้านตากฟ้าพัฒนา ปกติ 1                                                          
76 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ปกติ 1         1                                                    
77 บ้านสระตาพรม ปกติ 1                                                          
78 บ้านศรีอุดมธัญญะ ปกติ 1                                                          
79 บ้านหนองชุมแสง ปกติ 1                                                          
80 บ้านศรีทองสามัคคี ปกติ                                                        
81 บ้านระหานประชาศึกษา ปกติ 1                                                          
82 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร ปกติ 1                                                          
83 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ปกติ                                                        
84 บ้านหนองปรือ ปกติ                                                        
85 วชิรสารศึกษา ปกติ       1                                                    
86 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
87 บ้านจิตตมาสพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
88 บ้านกระบวยทอง ปกติ 1         1                                                    
89 บ้านสามขา ปกติ 1                                                          
90 บ้านรังแถว ปกติ 1         1                                                    
91 บ้านคลองปลาสร้อย ปกติ 1                                                          
92 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ปกติ       1                                                    
93 บ้านท่าข้ามสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
94 บ้านหนองไผ่ ปกติ 1                                                          
95 บ้านวังโป่งพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
96 บ้านวังเจ้า ปกติ 1                                                          
97 บ้านปางลับแล ปกติ 1                                                          
98 บ้านคลองขุด ปกติ 1         1                                                    
99 บ้านสามแยก ปกติ 1         1                                                    
100 บ้านหัวรัง ปกติ 1                                                          
101 บ้านหนองปล้อง ปกติ 1         1                                                    
102 บ้านนิคม ปกติ                                                        
103 บ้านนาเหนือ ปกติ 1         1                                                    
104 บ้านแม่ลาด ปกติ 1         1                                                    
105 บ้านคลองแขยง ปกติ 1         1                                                    
106 บ้านช่องลม ปกติ 1         1                                                    
107 บ้านวังน้ำ ปกติ 1         1                                                    
108 บ้านทุ่งซ่าน ปกติ 1                                                          
109 บ้านไร่ใหม่ ปกติ 1                                                          
110 บ้านคอปล้อง ปกติ 1         1                                                    
111 พิบูลวิทยาคาร ปกติ 1         1                                                    
รวม