โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านดอนหันวิทยาสาร 1                                                          
2 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ปกติ 1                                                          
3 บ้านห้วยเตยพัฒนา 1                                                          
4 บ้านดงพอง 1                                                          
5 สระแก้วราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
6 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1                                                          
7 หินกองวิทยา 1         1                                                    
8 บ้านวังโพน 1         1                                                    
9 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1                                                          
10 บ้านโคกล่าม ปกติ 1         1                                                    
11 บ้านโกทา ปกติ 1                                                          
12 บ้านแก่นประดู่ ปกติ       1                                                    
13 บ้านคำบอน ปกติ 1         1                                                    
14 ดอนหันประชารัฐศึกษา ปกติ 1                                                          
15 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
16 พงษ์ภิญโญ 2 ปกติ 1                                                          
17 บ้านบึงแก ปกติ 1                                                          
18 บ้านเหล่านางาม ปกติ 1                                                          
19 บ้านโนนเรือง ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ปกติ 1         1                                                    
21 อานันทนวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
22 บ้านป่าสังข์หนองฮี ปกติ 1                                                          
23 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ปกติ 1                                                          
24 บ้านเลิง ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านนาล้อม ปกติ       1                                                    
26 บ้านป่าส่าน ปกติ       1                                                    
27 บ้านโคกสูงวิทยาคม ปกติ 1                                                          
28 บ้านบ่อแก ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านนาเพียง ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านป่าเหลื่อม เรียนร่วม 1                                                          
31 บ้านหนองค้ากลางฮุง ปกติ 1         1                                                    
32 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
33 เขื่อนกระพี้ศึกษา ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านกระเดื่อง ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านเต่านอ ปกติ 1                                                          
36 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง ปกติ 1                                                          
37 บ้านหนองเบ็ญ ปกติ 1                                                          
38 บ้านศิลา ปกติ 1                                                          
39 บ้านบึงฉิม ปกติ 1                                                          
40 พงษ์ภิญโญ 1 ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
41 บ้านท่าพระเนาว์ ปกติ 1                                                          
42 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านหินขาว ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ปกติ 1                                                          
45 บ้านดงเก่า เรียนร่วม 1         1                                                    
46 บ้านโจดใหญ่ เรียนร่วม 1         1                                                    
47 บ้านดอนหญ้านาง ปกติ 1                                                          
48 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 1         1                                                    
49 บ้านดอนยาง ปกติ 1         1                                                    
50 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ปกติ 1                                                          
51 บ้านหนองขามประชาบำรุง ปกติ 1                                                          
52 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านไก่นา เรียนร่วม 1         1                                                    
54 บ้านหนองบัวดีหมี ปกติ 1                                                          
55 บ้านม่วงโป้ ปกติ 1                                                          
56 บ้านหนองบัวน้อย ปกติ 1                                                          
57 ไตรมิตรวิทยาคาร ปกติ 1         1                                                    
58 บ้านโนนเขวา ปกติ 1         1                                                    
59 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านสว่างมรรคา เรียนร่วม 1                                                          
61 บ้านหนองหัววัว ปกติ 1                                                          
62 บ้านหนองคู ปกติ 1         1                                                    
63 บ้านเหล่าเกวียนหัก ปกติ 1                                                          
64 บ้านโนนกู่ ปกติ       1                                                    
65 บ้านห้วยชัน เรียนร่วม 1                                                          
66 บ้านบะยาว ปกติ 1                                                          
67 บ้านเลิงเปือย ปกติ 1                                                          
68 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านลาดนาเพียง ปกติ       1                                                    
70 หนองไผ่มอดินแดง ปกติ 1         1                                                    
71 บ้านโคกท่า ปกติ 1         1                                                    
72 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
73 บ้านกุดนางทุย ปกติ 1         1                                                    
74 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
75 โนนฆ้องวิทยาคาร ปกติ 1                                                          
76 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ปกติ 1                                                          
77 บ้านค้อ ปกติ 1                                                          
78 บ้านตอกแป้น ปกติ       1                                                    
79 บ้านหนองกุงน้อย ปกติ       1                                                    
80 บ้านโนนแต้ ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านหนองปอ ปกติ 1                                                          
82 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ปกติ                                                        
83 พระคือหนองโพธิ์วิทยา ปกติ 1                                                          
84 บ้านแก่นเท่า ปกติ 1         1                                                    
85 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา ปกติ 1         1                                                    
86 บ้านซำจานเนินทอง ปกติ                                                        
87 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ปกติ 1                                                          
88 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง ปกติ                                                        
89 บ้านทองหลาง ปกติ                                                        
90 บ้านโคกแปะ ปกติ 1         1                                                    
91 บ้านโคกสีโคกเปี้ย ปกติ 1         1                                                    
92 บ้านชาด ปกติ 1                                                          
93 บ้านโนนค้อ ปกติ 1         1                                                    
94 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ปกติ 1         1                                                    
95 บ้านกอก ปกติ 1                                                          
96 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
97 บ้านโจดศรีวิชัย ปกติ 1                                                          
98 บ้านดงกลาง ปกติ 1         1                                                    
99 บ้านป่าหวาย ปกติ 1                                                          
100 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
101 สว่างศิริพัฒนา ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
102 บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
รวม