โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านกำพี้ ปกติ 1                                                          
2 บ้านห้วยหวาย ปกติ 1                                                          
3 บ้านขอนแก่นหนองบอน 1                                                          
4 บ้านห้วยโตก ปกติ 1                                                          
5 บ้านกกชุมแสง ปกติ 1                                                          
6 บ้านแหล่งควาย ปกติ 1                                                          
7 บ้านเพียซำพุวิทยา ปกติ                                                        
8 บ้านวังโป่งท่าวังแคน 1                                                          
9 บ้านน้ำคิว ปกติ                                                        
10 บ้านนาป่าหนาด 1                                                          
11 บ้านตาดซ้อ 1                                                          
12 บ้านโนนสว่าง 1         1                                                    
13 บ้านผาพอด 1         1                                                    
14 บ้านโพน ปกติ 1                                                          
15 บ้านคกงิ้ว ปกติ 1                                                          
16 บ้านกลาง ปกติ 1                                                          
17 บ้านห้วยนา 1                                                          
18 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านหาดเบี้ย 1                                                          
20 บ้านคกไผ่ 1                                                          
21 บ้านปากปัด 1         1                                                    
22 บ้านหาดคัมภีร์ 1                                                          
23 บ้านคกเว้า 1                                                          
24 บ้านร่องไผ่ ปกติ 1                                                          
25 บ้านบวกอ่าง 1                                                          
26 บ้านแก่งม่วง เรียนร่วม 1         1                                                    
27 บ้านวังเป่ง เรียนร่วม 1         1                                                    
28 บ้านน้ำพาน เรียนร่วม 1                                                          
29 บ้านหนองปกติ ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านห้วยคัง เรียนร่วม 1         1                                                    
31 บ้านหนองผือ ปกติ 1                                                          
32 บ้านห้วยเดื่อ                                                        
33 บ้านนาโม้ ปกติ 1                                                          
34 บ้านน้ำมี                                                        
35 บ้านหนองบง                                                        
36 บ้านห้วยไค้ 1                                                          
37 บ้านท่าดีหมี ปกติ 1         1                                                    
38 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 1         1                                                    
39 บ้านเสี้ยว 1                                                          
40 บ้านห้วยกระทิง                                                        
41 บ้านห้วยพอด 1                                                          
42 บ้านสวนกล้วย 1                                                          
43 บ้านท่าบม ปกติ                                                        
44 บ้านปากยาง 1                                                          
45 บ้านทรัพย์มงคล 1                                                          
46 บ้านห้วยลวงไซ ปกติ 1                                                          
47 บ้านป่าข้าวหลาม ปกติ                                                        
48 บ้านภูสวรรค์ ปกติ 1                                                          
49 บ้านท่าเปิบ เรียนร่วม 1         1                                                    
50 บ้านโพนป่าแดง ปกติ 1                                                          
51 บ้านท่ามะนาว ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านแสนสำราญ เรียนร่วม 1         1                                                    
53 มโนบุเรศรบำรุงการ เรียนร่วม 1                                                          
54 บ้านกอไร่ใหญ่ ปกติ 1                                                          
55 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปกติ 1                                                          
56 บ้านห้วยม่วง ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านนาม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
58 บ้านท่าบุ่ง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
59 บ้านไผ่โทน ปกติ 1                                                          
60 บ้านส้าน เรียนร่วม 1         1                                                    
61 บ้านน้ำสวยภักดี ปกติ 1         1                                                    
62 บ้านนาบอน เรียนร่วม 1         1                                                    
63 บ้านท่าข้าม เรียนร่วม 1         1                                                    
64 บ้านหัวฝาย ปกติ 1         1                                                    
65 บ้านวังยาว ปกติ 1                                                          
66 บ้านสาระแพ เรียนร่วม 1         1                                                    
67 บ้านโป่งป่าติ้ว เรียนร่วม 1         1                                                    
68 บ้านตูบโกบ ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านวังขาม ปกติ 1         1                                                    
70 บ้านน้ำกระโทม ปกติ 1         1                                                    
71 บ้านหนองนาทราย ปกติ 1         1                                                    
72 บ้านปากเนียม ปกติ 1                                                          
73 บ้านอุมุง ปกติ 1         1                                                    
74 บ้านหนองดอกบัว ปกติ 1         1                                                    
75 บ้านเมี่ยง ปกติ 1                                                          
76 บ้านวังแคน เรียนร่วม 1         1                                                    
77 บ้านชมน้อย ปกติ 1                                                          
78 บ้านนาเบน ปกติ 1         1                                                    
79 บ้านขอนแก่น ปกติ 1                                                          
80 บ้านชลประทาน ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
81 บ้านหาดพระ เรียนร่วม 1                                                          
82 บ้านหัวแก่ง เรียนร่วม 1         1                                                    
83 บ้านลาดค้อ เรียนร่วม 1         1                                                    
84 บ้านห้วยผักกูด ปกติ 1         1                                                    
85 บ้านโพนทอง ปกติ 1                                                          
86 บ้านโพน ปกติ 1                                                          
87 บ้านไร่ทาม ปกติ 1                                                          
88 บ้านแก่งมี้ เรียนร่วม 1                                                          
89 บ้านปากหมาก ปกติ 1                                                          
90 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 เรียนร่วม 1                                                          
91 บ้านหินตั้ง ปกติ 1         1                                                    
92 บ้านหาดทรายขาวผามุม ปกติ 1                                                          
93 บ้านคกมาด ปกติ 1                                                          
94 บ้านห้วยด้าย ปกติ 1                                                          
95 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ปกติ 1         1                                                    
96 บ้านแก้วเมธี ปกติ 1         1                                                    
97 บ้านโป่ง ปกติ 1                                                          
98 บ้านนากระเซ็ง ปกติ 1                                                          
99 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ปกติ 1                                                          
100 บ้านห้วยสีเสียด เรียนร่วม 1         1                                                    
101 บ้านเลิง ปกติ 1                                                          
102 บ้านติดต่อ เรียนร่วม 1         1                                                    
103 บ้านน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
104 บ้านห้วยเหล็ก ปกติ 1                                                          
105 บ้านนาแขม ปกติ 1         1                                                    
106 บ้านหนองผำ ปกติ 1                                                          
107 บ้านห้วยหินขาว ปกติ 1         1                                                    
108 บ้านนาน้ำมัน ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
109 บ้านโพนสว่างวังเย็น ปกติ                                                        
110 บ้านคกเลา ปกติ 1                                                          
111 บ้านผากลางดง ปกติ 1                                                          
112 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
113 บ้านนาจาน ปกติ 1         1                                                    
114 บ้านใหม่ตาแสง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
รวม