โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า ปกติ 1                                                          
2 บ้านเป้าประชาบำรุง ปกติ 1                                                          
3 บ้านโนนสว่าง ปกติ 1                                                          
4 บ้านนาเสียวโคกสว่าง ปกติ 1                                                          
5 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ ปกติ 1                                                          
6 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 1                                                          
7 บ้านโนนตุ่นศึกษา                                                        
8 บ้านไส้ไก่                                                        
9 บ้านแจ้ง ปกติ 1         1                                                    
10 บ้านโนนสำนัก ปกติ 1                                                          
11 บ้านหูลิงโนนศิลา ปกติ 1                                                          
12 บ้านหนองผักตบ       1                                                    
13 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง                                                        
14 หนองหญ้าปล้องวิทยา ปกติ 1         1                                                    
15 บ้านโนนคุต ปกติ 1         1                                                    
16 มาบตากล้าร่มเย็น 1                                                          
17 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 1         1                                                    
18 บ้านสวนหม่อน 1         1                                                    
19 บ้านมูลตุ่น 1                                                          
20 บ้านวังแคน 1                                                          
21 บ้านโกน้อย เรียนร่วม 1                                                          
22 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เรียนร่วม 1                                                          
23 บ้านหินฮาวลำวังชู 1                                                          
24 บ้านห้วยโป่ง 1                                                          
25 บ้านหัวนากลาง 1                                                          
26 บ้านนาตับเต่า 1                                                          
27 อุดมคงคาคีรีเขต 1                                                          
28 เก่านาโนมีวิทยา 1                                                          
29 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง ปกติ 1                                                          
30 บ้านโนนงาม 1                                                          
31 บ้านแก้งค้อ ปกติ 1                                                          
32 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านนาฮี ปกติ 1         1                                                    
34 โนนสวางวิทยาสรรค์ ปกติ 1                                                          
35 บ้านโคกสูงพิทยาคาร ปกติ 1                                                          
36 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านห้วยอึ่ง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
38 ร่มเย็นประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
39 บ้านเหล่าเหนือ ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านโพธิ์ไชย ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านบัว ปกติ 1                                                          
42 สระแก้วโคกกลาง ปกติ       1                                                    
43 บ้านนาข่า ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านคำปากดาว ปกติ 1                                                          
45 บ้านหนองเจ้าเมือง ปกติ       1                                                    
46 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านคำน้อย ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ปกติ 1                                                          
49 บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า ปกติ 1                                                          
50 เหล่าใหญ่วิทยา ปกติ 1                                                          
51 บ้านสว่าง ปกติ 1                                                          
52 บ้านแคนเหนือ ปกติ 1                                                          
53 จตุรมิตรบ้านไผ่ ปกติ 1                                                          
54 บ้านแท่น ปกติ       1                                                    
55 บ้านหันแฮด เรียนร่วม 1         1                                                    
56 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านหนองไห ปกติ 1                                                          
58 บ้านกุดเพียขอมเหนือ เรียนร่วม 1                                                          
59 บ้านแจ้งทัพม้า ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านขามเรียน ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก ปกติ 1                                                          
62 บ้านเสาเล้าหินแตก ปกติ 1                                                          
63 บัวเหลือง ปกติ 1                                                          
64 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) เรียนร่วม 1                                                          
65 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
66 บ้านห้วยไร่ ปกติ 1         1                                                    
67 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ปกติ 1                                                          
68 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ปกติ 1                                                          
70 บ้านหัวนา ปกติ 1                                                          
71 บ้านผักหวานโนนสวาง ปกติ 1         1                                                    
72 บ้านห้วยฮวก ปกติ 1         1                                                    
73 บ้านสร้างเอี่ยน ปกติ 1         1                                                    
74 บ้านหนองดู่ดอนเปือย ปกติ 1         1                                                    
75 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย เรียนร่วม 1         1                                                    
76 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง ปกติ 1                                                          
77 บ้านส้มป่อย ปกติ 1         1                                                    
78 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว ปกติ 1                                                          
79 บ้านโนนแดงน้อย ปกติ 1                                                          
80 บ้านหนองลุมพุก ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านชีกกค้อ ปกติ 1                                                          
82 บ้านหนองบัวเย็น ปกติ 1                                                          
83 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
84 บ้านหนองทุ่มวิทยา ปกติ 1                                                          
85 บ้านเขวา ปกติ 1         1                                                    
86 โนนคูณอัมพวัน 1         1                                                    
87 บ้านซับบอนซับเจริญ ปกติ                                                        
88 บ้านวังแสง ปกติ 1         1                                                    
89 บ้านเก่าน้อย ปกติ 1                                                          
90 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน ปกติ 1                                                          
91 บ้านดอนปอแดง ปกติ 1                                                          
92 บ้านหนองน้ำใส ปกติ 1                                                          
93 บ้านหนองหญ้ารังกา ปกติ 1                                                          
94 บ้านนาแพงสงแดง ปกติ 1                                                          
95 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
96 บ้านโนนทองวิทยาคม ปกติ 1                                                          
97 บ้านหนองขามวิทยา ปกติ 1         1                                                    
98 บ้านป่าดู่ ปกติ 1         1                                                    
99 บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ 1         1                                                    
100 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
101 บ้านหินตั้ง ปกติ 1                                                          
102 บ้านวังเวินกุดหล่ม ปกติ                                                        
103 บ้านหนองผือกอบง ปกติ 1                                                          
104 บ้านขุมดิน ปกติ 1         1                                                    
105 กุดขอนแก่นท่าเกษม ปกติ 1                                                          
106 บ้านหนองเต่า ปกติ 1         1                                                    
107 บ้านเล็บเงือก ปกติ 1         1                                                    
108 บ้านโนนทัน ปกติ 1                                                          
109 บ้านดงหนองเกี่ยว ปกติ 1         1                                                    
110 ชุมชนบ้านแฮด ปกติ 1         1                                                    
111 บ้านคำแคน ปกติ 1                                                          
112 หัวห้วยหัวฝาย ปกติ 1         1                                                    
113 โนนเขวาประชารักษ์ ปกติ 1                                                          
114 บ้านท่าสวรรค์ ปกติ 1         1                                                    
115 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ 1                                                          
116 ไตรมิตรศึกษา ปกติ       1                                                    
117 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
118 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ปกติ 1                                                          
119 บ้านโนนเค็ง ปกติ 1         1                                                    
120 บ้านโนนสาวเอ้ เรียนร่วม 1                                                          
121 บ้านโซ่งเหล่านาดี ปกติ                                                        
122 บ้านซับแดง ปกติ                                                        
123 บ้านหนองนางขวัญ ปกติ 1                                                          
124 บ้านหนองไฮหนองแวง ปกติ 1         1                                                    
125 บ้านป่าม่วง ปกติ 1         1                                                    
126 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน ปกติ 1         1                                                    
127 บ้านหนองมะเขือ ปกติ 1         1                                                    
128 บ้านหนองหัวช้าง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
129 บ้านหนองขามบ่อหิน ปกติ 1                                                          
130 บ้านทางพาดหนองแวงโอง ปกติ                                                        
131 บ้านหนองรูแข้ ปกติ                                                        
132 โพนเพ็กพัฒนวิทยา ปกติ 1                                                          
133 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
134 หนองแซงวิทยาคม ปกติ 1                                                          
135 ขามป้อมประชานุกูล ปกติ 1         1                                                    
136 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น ปกติ 1                                                          
137 บ้านขามป้อมดอนยูง ปกติ                                                        
138 บ้านคำโซ่ ปกติ 1         1                                                    
139 บ้านห้วยแล้ง ปกติ 1         1                                                    
140 บ้านหนองหัวช้าง ปกติ 1                                                          
141 ห้วยยางมัญจาคีรี ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
142 บ้านทุ่มห้วย ปกติ 1                                                          
143 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด ปกติ                                                        
รวม