โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านหนองหว้าสามัคคี 1                                                          
2 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 1                                                          
3 บ้านหนองอรุณ ปกติ 1                                                          
4 วังบงน้อยวิทยา 1                                                          
5 บ้านวังหิน                                                        
6 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1                                                          
7 บ้านโนนกราด 1         1                                                    
8 บ้านโนนรังหนองบอน 1         1                                                    
9 บ้านเปาะ 1         1                                                    
10 บ้านทุ่งแค ปกติ 1                                                          
11 บ้านหนองสะแบงสามัคคี ปกติ 1                                                          
12 บ้านกุดหอยกาบ ปกติ 1                                                          
13 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว ปกติ 1                                                          
14 บ้านหันโจดหนองกุง ปกติ 1                                                          
15 บ้านโสกไผ่ 1         1                                                    
16 บ้านท่าหนองหว้า ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านโคกสูงวิทยา ปกติ                                                        
18 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านหนองไทร ปกติ 1         1                                                    
20 ชุมชนบ้านชาด ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านหนองห้าง เรียนร่วม 1         1                                                    
22 บ้านยานาง เรียนร่วม 1                                                          
23 บ้านแวงน้อย ปกติ 1         1                                                    
24 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ 1                                                          
25 บ้านหนองบัวแดงวิทยา ปกติ 1                                                          
26 บ้านโนนใหญ่ ปกติ 1                                                          
27 โนนชาดหนองช้างน้ำ ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านศุภชัย ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านหนองแวงโสกพระ ปกติ       1                                                    
30 บ้านหนองแวงนางเบ้า ปกติ                                                        
31 บ้านปอแดง ปกติ 1         1                                                    
32 บ้านคึมชาด เรียนร่วม 1         1                                                    
33 บ้านโคกสง่า ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านหนองกาว ปกติ 1         1                                                    
35 มิตรภาพ 2 ปกติ 1                                                          
36 บ้านกอกโนนแต้ ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านเพ็กน้อย เรียนร่วม 1         1                                                    
38 บ้านเตาเหล็ก ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านโนนหอมโนนศาลา 1         1                                                    
40 บ้านป่าเป้า ปกติ                                                        
41 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านหินแร่ 1         1                                                    
43 บ้านหนองแวงน้อย ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านหนองแปน ปกติ 1         1                                                    
45 บ้านกระหนวนดอนดั่ง ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ปกติ 1                                                          
47 บ้านกุดรู ปกติ                                                        
48 บ้านหนองเรือ ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านหนองวัดป่า ปกติ                                                        
50 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
51 บ้านหนองแวงนอก ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านหนองกุงสว่าง ปกติ 1                                                          
53 บ้านกุดหว้า ปกติ 1                                                          
54 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ปกติ 1                                                          
55 บ้านห้วยแคน ปกติ                                                        
56 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
57 ผ่านบางอนุสรณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
58 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา ปกติ 1                                                          
59 บ้านเมย ปกติ                                                        
60 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านหนองบะ ปกติ 1                                                          
62 บ้านหนองไผ่วิทยา ปกติ 1                                                          
63 บ้านห้วยโจด ปกติ 1                                                          
64 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ปกติ 1                                                          
65 บ้านโนนทองหลางโคกสูง ปกติ 1                                                          
66 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ปกติ 1                                                          
67 บ้านรวงโนนไทโนนโจด ปกติ 1                                                          
68 บ้านตลาดหนองแก ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านวังคูณ ปกติ 1                                                          
70 บ้านโนนแดง ปกติ 1                                                          
71 ไตรราษฎร์สามัคคี ปกติ 1                                                          
72 บ้านวังขอนพาดหนองแวง ปกติ 1         1                                                    
73 บ้านฝาผนังวังจาน ปกติ 1         1                                                    
74 บ้านหนองแดง ปกติ 1         1                                                    
75 บ้านโนนชาดวิทยา ปกติ 1         1                                                    
76 บ้านถลุงเหล็ก ปกติ 1                                                          
77 บ้านบะแหบหญ้าคา ปกติ       1                                                    
78 บ้านดอนหันนาจาน ปกติ 1         1                                                    
79 บ้านทางขวาง ปกติ                                                        
80 บ้านละหานนา ปกติ 1                                                          
81 บ้านโจดใหญ่ ปกติ                                                        
82 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
83 บ้านโนนเมืองโคกกุง ปกติ 1                                                          
84 บ้านหนองโกบวรวิทยา ปกติ 1         1                                                    
85 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ปกติ 1         1                                                    
86 บ้านหนองบัวแดง ปกติ 1                                                          
87 บ้านตะกั่วป่า ปกติ 1         1                                                    
88 บ้านหนองคูบัว ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
89 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี ปกติ 1         1                                                    
90 บ้านป่าเป้งน้ำซับ ปกติ 1         1                                                    
91 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว เรียนร่วม 1         1                                                    
92 บ้านคอนฉิม ปกติ 1                                                          
93 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ปกติ 1                                                          
94 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) เรียนร่วม 1                                                          
95 บ้านหันน้อย ปกติ 1         1                                                    
96 ไตรคามราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
97 โนนทองวิทยา ปกติ 1         1                                                    
98 บ้านป่าไม้งาม ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
99 สหราษฎร์อนุกูล ปกติ 1                                                          
100 บ้านหนองไผ่น้อย ปกติ       1                                                    
101 บ้านโนนขามป้อม ปกติ 1                                                          
102 บ้านแฝก ปกติ 1                                                          
103 บ้านดอนชาด ปกติ 1                                                          
104 บ้านหนองตะครอง ปกติ 1                                                          
105 บ้านขุมปูน ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
106 บ้านใหม่นาเพียง ปกติ 1                                                          
107 บ้านหนองแสง ปกติ 1         1                                                    
108 บ้านหนองเปล่ง ปกติ 1                                                          
109 บ้านเหล่านกชุม เรียนร่วม 1                                                          
110 บ้านบะแค ปกติ 1         1                                                    
111 บ้านหนองแซงแสงอรุณ ปกติ 1         1                                                    
112 บ้านโนนข่าวิทยา ปกติ 1         1                                                    
113 บ้านหันโสกเชือก ปกติ 1                                                          
114 บ้านหินลาดนาดี ปกติ 1                                                          
115 บ้านทับบา ปกติ 1         1                                                    
116 หนองพลวงมิตรประชา ปกติ                                                        
117 บ้านโนนธาตุ ปกติ 1                                                          
118 บ้านหนองขี้เห็น ปกติ 1                                                          
119 บ้านหลักด่าน ปกติ 1                                                          
120 บ้านหนองขี้เห็น ปกติ 1         1                                                    
121 บ้านป่าพร้าวบูรณะ เรียนร่วม 1         1                                                    
122 หนองมะเขือซองแมววิทยา ปกติ 1                                                          
123 บ้านโนนตะโก เรียนร่วม 1         1                                                    
124 บ้านโสกน้ำขาว ปกติ                                                        
125 บ้านชาดหนองเหล็ก ปกติ 1         1                                                    
126 บ้านหลุบคา ปกติ 1                                                          
127 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
128 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า ปกติ 1         1                                                    
129 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า ปกติ 1                                                          
130 บ้านสว่างวิทยา ปกติ 1                                                          
131 บ้านสำราญ ปกติ       1                                                    
132 บ้านโนนท่อน ปกติ 1         1                                                    
133 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
134 บ้านหนองยาง ปกติ 1         1                                                    
135 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ปกติ 1                                                          
136 บ้านโนนสว่าง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
137 บ้านหนองทุ่ม ปกติ 1                                                          
138 บ้านดอนดู่ ปกติ 1                                                          
139 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ 1         1                                                    
140 บ้านหนองบัวลอง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
141 บ้านผักหวาน ปกติ 1                                                          
142 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
143 บ้านเหล่าโนนคูณ ปกติ 1         1                                                    
144 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา ปกติ 1         1                                                    
145 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
146 บ้านขาม ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
รวม