โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านหนองแสง ปกติ 1                                                          
2 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ปกติ 1         1                                                    
3 บ้านท่ากระเสริม 1                                                          
4 บ้านโนนแดงโคกเล้า ปกติ 1         1                                                    
5 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
6 บ้านหัวบึง 1                                                          
7 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1                                                          
8 บ้านบึงกลาง 1                                                          
9 บ้านนาฝาย 1         1                                                    
10 สองห้องประชาบำรุง ปกติ 1                                                          
11 บ้านโนนหัวช้าง ปกติ 1                                                          
12 บ้านหัวฝายประชานุกูล 1         1                                                    
13 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ปกติ                                                        
14 บ้านคำนางปุ่ม 1         1                                                    
15 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 1                                                          
16 บ้านหัวดง 1                                                          
17 ศิลาโป่งคำ                                                        
18 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 1                                                          
19 บ้านคำม่วง ปกติ 1                                                          
20 บ้านโนนจิก 1                                                          
21 บ้านหินลาด ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านนาศรีดงเค็ง 1                                                          
23 บ้านห้วยหินลาด 1         1                                                    
24 บ้านโคกใหม่นายม ปกติ 1                                                          
25 บ้านกุดพังทุย ปกติ 1                                                          
26 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ ปกติ 1                                                          
27 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
29 บ้านหนองโอง ปกติ 1                                                          
30 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
31 บ้านโคกกลาง ปกติ 1         1                                                    
32 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป ปกติ 1                                                          
33 บ้านโคกสูงสะอาด ปกติ                                                        
34 บ้านคำแก่นคูณ ปกติ 1                                                          
35 บ้านกุดกว้าง ปกติ 1                                                          
36 บ้านคำป่าก่อ ปกติ 1                                                          
37 บ้านหนองผือ ปกติ 1                                                          
38 ศรีเมืองแอม ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านนาอ่างทอง ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านคำมืด ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านนาฝายเหนือ ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านนาเลาะ เรียนร่วม 1         1                                                    
43 บ้านคำมืดวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
44 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) ปกติ 1                                                          
45 บ้านจำปาหัวบึง ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ ปกติ 1                                                          
48 คำบอนวิทยา ปกติ 1                                                          
49 บ้านนาคู ปกติ 1                                                          
50 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านห้วยเตย ปกติ                                                        
52 บ้านหลุบเลา ปกติ 1                                                          
53 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ ปกติ 1         1                                                    
54 บ้านบะแต้ ปกติ 1                                                          
55 บ้านศาลาดินห้วยเตย ปกติ 1                                                          
56 บ้านหนองแวง ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านสว่าง ปกติ 1                                                          
58 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น ปกติ 1                                                          
59 บ้านโนนหัวช้าง ปกติ 1                                                          
60 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ปกติ 1                                                          
61 บ้านภูคำเบ้า ปกติ 1                                                          
62 บ้านหนองกุงขี้ควง ปกติ 1                                                          
63 บ้านห้วยทรายศึกษา ปกติ 1         1                                                    
64 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ ปกติ 1                                                          
65 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา ปกติ 1                                                          
66 บ้านหนองกุงดิ่ง ปกติ 1                                                          
67 พระธาตุขามแก่น ปกติ 1                                                          
68 บ้านโนนสังป่ารัง ปกติ 1                                                          
69 บ้านหนองแสงน้อย ปกติ 1         1                                                    
70 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา ปกติ 1                                                          
71 บ้านห้วยเชือก ปกติ 1         1                                                    
72 บ้านโนนเชือก ปกติ 1                                                          
73 บ้านน้ำสามวัง ปกติ 1         1                                                    
74 บ้านคำแคนคำเจริญ ปกติ                                                        
75 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล ปกติ 1         1                                                    
76 บ้านโคกสง่านางาม ปกติ 1         1                                                    
77 บ้านโนนสง่า ปกติ 1         1                                                    
78 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ปกติ 1                                                          
79 บ้านขามป้อมดงเย็น ปกติ 1         1                                                    
80 บ้านบ่อใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านห้วยยางสะอาด ปกติ 1                                                          
82 บ้านแสงสว่าง ปกติ 1         1                                                    
83 บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ 1                                                          
84 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ปกติ 1                                                          
85 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ปกติ 1                                                          
86 บ้านหนองบัวคำมูล ปกติ 1                                                          
87 บ้านหนองหว้าสุขใจ ปกติ 1                                                          
88 บ้านห้วยไผ่หนองโน ปกติ 1         1                                                    
89 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ ปกติ 1         1                                                    
90 นาคำพิทยาสรรพ์ ปกติ 1         1                                                    
91 บ้านนาง้อง ปกติ 1                                                          
92 บ้านกุดเชียงมี ปกติ 1         1                                                    
93 บ้านหนองคู ปกติ                                                        
94 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) ปกติ 1                                                          
95 บ้านท่าลาดคำตานา ปกติ 1                                                          
96 บ้านโนนพยอม ปกติ 1                                                          
97 บ้านคำสมบูรณ์ ปกติ 1         1                                                    
98 บ้านกุดกระหนวน ปกติ 1                                                          
99 บ้านสะอาดหนองเรือ ปกติ 1                                                          
100 บ้านโสกแสง ปกติ 1         1                                                    
101 บ้านหนองแวงเป่ง ปกติ 1                                                          
102 บ้านเวียงแก้ว ปกติ 1         1                                                    
103 บ้านฟากพอง ปกติ 1                                                          
104 บ้านนาค้อ ปกติ 1                                                          
105 บ้านห้วยเสือเต้น ปกติ 1                                                          
106 บ้านหนองแต้ ปกติ 1                                                          
107 คูคำพิทยาสรรพ์ ปกติ 1                                                          
108 บ้านท่ามะเดื่อ ปกติ 1                                                          
109 บ้านนาขาม ปกติ 1         1                                                    
110 บ้านคำม่วมดงเย็น ปกติ 1                                                          
111 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว ปกติ 1         1                                                    
112 บ้านกุดพังเครือ ปกติ 1         1                                                    
113 บ้านโนนน้ำผึ้ง ปกติ 1                                                          
114 บ้านป่าติ้ว ปกติ 1                                                          
115 บ้านป่าเปือย โอนไปสังกัดอื่น 1         1                                                    
116 โคกสูงกุดน้ำใส ปกติ 1                                                          
117 บ้านดงเย็น ปกติ 1         1                                                    
118 บ้านวังเกิ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
119 บ้านขุนด่าน ปกติ                                                        
120 บ้านโนนศิลาราศรี ปกติ 1                                                          
121 บ้านหม้อ ปกติ 1                                                          
122 บ้านโสกม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
123 บ้านดงเรือง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
124 บ้านคอกคีแสนตอ ปกติ 1         1                                                    
125 บ้านโคกกลางนาล้อม ปกติ 1                                                          
126 บ้านทุ่งโป่ง ปกติ 1                                                          
127 บ้านดงมัน ปกติ 1                                                          
128 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย ปกติ 1         1                                                    
129 บ้านหนองหารจาง ปกติ 1         1                                                    
รวม