โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านโนนดู่ ปกติ 1         1                                                    
2 บ้านขนวนนคร ปกติ 1                                                          
3 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านโนนหนองแวง 1                                                          
5 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
6 โพธิ์ตากวิทยา ปกติ 1                                                          
7 บ้านนาหว้า ปกติ                                                        
8 บ้านดอนหันสระบัว ปกติ                                                        
9 บ้านโนนทองหลาง 1         1                                                    
10 บ้านไชยสอ 1         1                                                    
11 บ้านหนองใส 1         1                                                    
12 บ้านหนองหว้าโพนศิลา 1                                                          
13 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1                                                          
14 บ้านอาจสามารถ ปกติ 1                                                          
15 บ้านโนนอุดม ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านนาคำน้อย 1                                                          
17 บ้านโป่งแห้ง 1                                                          
18 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ปกติ                                                        
19 บ้านยอดห้วย 1                                                          
20 หนองหว้าวิทยา 1                                                          
21 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ ปกติ 1                                                          
22 บ้านห้วยทรายขาว 1                                                          
23 บ้านโคกม่วง ปกติ 1                                                          
24 บ้านไคร่นุ่น ปกติ 1                                                          
25 บ้านโนนสำราญ ปกติ 1                                                          
26 บ้านแดง ปกติ 1                                                          
27 บ้านโคกสง่า ปกติ 1                                                          
28 บ้านหนองบัว ปกติ 1                                                          
29 บ้านถ้ำแข้ ปกติ 1                                                          
30 บ้านหว้าทอง ปกติ                                                        
31 บ้านนาน้ำซำ 1                                                          
32 บ้านหนองหอย 1                                                          
33 บ้านโนนลาน 1                                                          
34 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 1                                                          
35 บ้านสวนสวรรค์ 1                                                          
36 บ้านหนองขาม 1                                                          
37 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 1                                                          
38 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์                                                        
40 บ้านหนองแสงสามัคคี 1                                                          
41 บ้านหนองสังข์ ปกติ 1                                                          
42 หนองไฮประชารัฐ 1                                                          
43 วังหินลาดวังเจริญ ปกติ 1                                                          
44 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ เรียนร่วม 1                                                          
45 บ้านห้วยชัน ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านสงเปือย ปกติ 1                                                          
47 บ้านสว่างโนนสูง ปกติ 1                                                          
48 บ้านหนองโนประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านโนนงาม ปกติ 1                                                          
50 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านปากห้วยฝาง ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
53 ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน0ท่าเดื่อ ปกติ 1                                                          
54 บ้านขามป้อม ปกติ                                                        
55 บ้านหนองโพงโพด ปกติ                                                        
56 บ้านซำภูทอง ปกติ 1                                                          
57 บ้านโคกนาฝาย ปกติ 1         1                                                    
58 บ้านสุขสมบูรณ์ ปกติ 1                                                          
59 บ้านหนองเขื่อนช้าง ปกติ                                                        
60 บ้านหนองหนามแท่ง เรียนร่วม 1                                                          
61 บ้านหนองพลวง ปกติ 1                                                          
62 บ้านโป่งเอียด ปกติ 1         1                                                    
63 บ้านห้วยบง ปกติ 1         1                                                    
64 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ปกติ 1                                                          
65 บ้านนางิ้ว ปกติ 1         1                                                    
66 บ้านร่องแซง ปกติ 1                                                          
67 บ้านโนนชาติ เรียนร่วม 1                                                          
68 บ้านหนองพู่วังหินซา ปกติ 1                                                          
69 บ้านสารจอดร่องกลอง ปกติ 1                                                          
70 บ้านหาด ปกติ 1         1                                                    
71 หนองกุงประชารัฐบำรุง ปกติ                                                        
72 บ้านสะอาด ปกติ                                                        
73 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล ปกติ 1                                                          
74 บ้านกุดกว้าง ปกติ 1                                                          
75 บ้านโนนแหลมทอง เรียนร่วม 1         1                                                    
76 เหมือดแอ่หนองบัว ปกติ 1                                                          
77 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
78 โคกสูงสำราญ ปกติ 1                                                          
79 บ้านพงษ์ ปกติ 1         1                                                    
80 บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านศาลาดิน ปกติ 1         1                                                    
82 บ้านหนองศาลา ปกติ 1                                                          
83 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ ปกติ 1                                                          
84 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ปกติ       1                                                    
85 บ้านสระพังข่า ปกติ                                                        
86 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ปกติ 1         1                                                    
87 บ้านกุดแคน ปกติ 1                                                          
88 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ ปกติ 1                                                          
89 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ปกติ 1                                                          
90 ท่ากุญชร ปกติ 1         1                                                    
91 บ้านโคกไร่ ปกติ 1                                                          
92 บ้านนาเพียง ปกติ 1         1                                                    
93 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ปกติ                                                        
94 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม เรียนร่วม 1                                                          
95 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง ปกติ       1                                                    
96 บ้านสะแกเครือ ปกติ 1                                                          
97 บ้านเขาวง ปกติ 1         1                                                    
98 หนองกระบือวิทยาคม ปกติ                                                        
99 บ้านหัวฝาย ปกติ 1                                                          
100 บ้านวังสวาบ ปกติ                                                        
101 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ปกติ 1         1                                                    
102 บ้านนาเปือย ปกติ 1                                                          
103 บ้านฝางน้อย ปกติ 1         1                                                    
104 บ้านหนองสระ ปกติ 1         1                                                    
105 บ้านสองคอน ปกติ 1         1                                                    
106 บ้านร่องสมอ ปกติ 1                                                          
107 บ้านหนองกุงมนศึกษา ปกติ                                                        
108 บ้านดอนหันโนนหินแห่ ปกติ 1                                                          
109 บ้านเรือ ปกติ 1         1                                                    
110 บ้านหนองไฮ ปกติ 1                                                          
111 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ปกติ 1                                                          
112 บ้านโพนเพ็กพิทยา ปกติ 1                                                          
113 บ้านค้อ ปกติ 1                                                          
114 บ้านหนองกุงคชสาร เรียนร่วม 1         1                                                    
115 บ้านนาหว้า ปกติ 1         1                                                    
116 บ้านท่าช้าง ปกติ                                                        
117 บ้านทุ่งชมพู ปกติ       1                                                    
118 บ้านนาสีนวน ปกติ 1                                                          
119 บ้านป่าเสี้ยว ปกติ       1                                                    
120 บ้านคำใหญ่ ปกติ                                                        
121 บ้านเลิงแสง เรียนร่วม 1                                                          
122 บ้านโนนกระเดา ปกติ                                                        
123 บ้านหนองปลาซิว ปกติ                                                        
124 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ปกติ 1         1                                                    
125 บ้านบริบูรณ์ ปกติ 1         1                                                    
126 บ้านห้วยม่วง ปกติ                                                        
127 บ้านพระบาท ปกติ                                                        
128 บ้านหัน ปกติ                                                        
129 บ้านหัวบึงสว่าง ปกติ 1                                                          
130 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
131 บ้านโนนบุรุษ ปกติ 1         1                                                    
132 บ้านสันติสุข ปกติ 1                                                          
133 บ้านนาอุดม ปกติ 1         1                                                    
134 บ้านโคกกลางหนองแปน ปกติ 1                                                          
135 บ้านโคกกลางวิทยา ปกติ 1         1                                                    
136 บ้านผาน้ำเที่ยง ปกติ 1         1                                                    
137 บ้านห้วยอรุณหินลาด ปกติ 1         1                                                    
138 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ปกติ                                                        
139 แสงบัวทอง ปกติ                                                        
140 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปกติ 1         1                                                    
141 บ้านโนนโพธิ์ ปกติ 1                                                          
142 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
143 บ้านป่าน ปกติ 1                                                          
144 บ้านภูมูลเบ้า ปกติ 1         1                                                    
145 บ้านหัวภู ปกติ 1         1                                                    
146 หนองโพนนาหม่อ ปกติ                                                        
147 บ้านสว่างดอนช้าง ปกติ 1         1                                                    
148 บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา ปกติ 1                                                          
149 บ้านกุดน้ำใส ปกติ 1         1                                                    
150 บ้านห้วยทรายทอง ปกติ 1         1                                                    
151 บ้านหนองโก ปกติ                                                        
152 บ้านโสกจานนาดี ปกติ 1                                                          
153 บ้านวังขอนแดง ปกติ 1                                                          
รวม