โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) ปกติ 1         1                                                    
2 วัดเนินยาง 1         1                                                    
3 วัดพลับ ปกติ 1                                                          
4 บ้านสะพานเลือก ปกติ 1                                                          
5 วัดหนองสีงา ปกติ 1         1                                                    
6 วัดคลองขุด ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านชำโสม ปกติ 1                                                          
8 บ้านแก่งน้อย ปกติ 1         1                                                    
9 วัดโป่งแรด ปกติ 1         1                                                    
10 วัดเสม็ดงาม ปกติ 1         1                                                    
11 วัดตะกาดเง้า ปกติ 1         1                                                    
12 วัดเขาน้อย ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านยางระหง ปกติ 1                                                          
14 วัดโขดหอย ปกติ 1         1                                                    
15 บ้านไร่เก่า ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
16 บ้านวังปลา ปกติ 1         1                                                    
17 วัดนาซา ปกติ       1                                                    
18 วัดสนามไชย ยุบโรงเรียนแล้ว       1                                                    
19 บ้านหนองหงส์ ยุบโรงเรียนแล้ว       1                                                    
20 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ปกติ 1         1                                                    
21 วัดสิงห์ ปกติ 1         1                                                    
22 วัดโยธานิมิต ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
23 วัดคมบาง ปกติ 1         1                                                    
24 บ้านสังข์ทอง ปกติ 1                                                          
25 วัดทุ่งเบญจา ปกติ 1         1                                                    
26 วัดเนินโพธิ์ ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านเตาหม้อ ปกติ 1                                                          
28 วัดนายายอาม ปกติ 1         1                                                    
29 วัดท่าแคลง ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านมาบโอน ปกติ 1         1                                                    
31 บ้านคลองกะพง ปกติ 1         1                                                    
32 วัดวังเวียน ปกติ 1                                                          
33 ไทยรัฐวิทยา 14 ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านประแกต ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านศรัทธาตะพง ปกติ                                                        
36 วัดหมูดุด ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านหนองบัวทอง ปกติ 1         1                                                    
38 วัดท่าศาลา ปกติ 1                                                          
39 วัดแขมหนู ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านท่าแฉลบ ปกติ 1         1                                                    
41 วัดโขมง ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านท่าปก ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
43 วัดวังหิน ปกติ 1         1                                                    
44 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี ปกติ 1                                                          
45 บ้านเจ้าหลาว ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านเขามะปริง ปกติ       1                                                    
รวม