โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กระบี่

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 ทุ่งพะยอม ปกติ                                                        
2 บ้านหนองน้ำแดง ปกติ                                                        
3 บ้านทุ่งคา ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านควนใต้ ปกติ       1                                                    
5 บ้านทุ่งสูง 1         1                                                    
6 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 1         1                                                    
7 บ้านอ่าวน้ำ 1                                                          
8 บ้านถ้ำเสือ ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านนาเทา                                                        
10 วัดช่องแบก 1         1                                                    
11 สหกรณ์ประชาอุทิศ 1         1                                                    
12 บ้านปากหรา ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านเขาล่อม ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 1                                                          
15 บ้านเขางาม ปกติ 1                                                          
16 บ้านไสไทย เรียนร่วม 1         1                                                    
17 "บ้านคลองทราย ""ประชาอุทิศ""" ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านหาดยาว ปกติ 1                                                          
19 บ้านช่องไม้ดำ ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านเกาะปอ ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านดินแดงน้อย ปกติ 1                                                          
22 บ้านเกาะฮั่ง ปกติ 1                                                          
23 บ้านหินราว เรียนร่วม 1         1                                                    
24 บ้านคลองพระยา ปกติ 1                                                          
25 บ้านทุ่งประสาน ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านห้วยยูง ปกติ 1                                                          
27 บ้านเหนือ ปกติ 1                                                          
28 บ้านหว่างคลอง ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านควนเกาะจันทร์ ปกติ       1                                                    
30 บ้านแชงเปิง ปกติ 1                                                          
31 บ้านทุ่งนุ้ย ปกติ 1         1                                                    
32 บ้านเขาสามหน่วยา ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านทุ่งสาคร ปกติ 1         1                                                    
34 วัดสถิตโพธาราม ปกติ       1                                                    
35 บ้านทุ่ง ปกติ 1                                                          
36 วัดไพรสณฑ์ ปกติ 1         1                                                    
37 วัดห้วยโต้ ปกติ 1                                                          
38 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา ปกติ 1                                                          
39 บ้านคลองชะมวง ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านสังกาอู้ ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านทับพล ปกติ 1                                                          
42 โคกยอ ปกติ       1                                                    
43 บ้านท่ายาง ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านในยวน ปกติ 1         1                                                    
45 ชุมชนวัดนาเหนือ ปกติ                                                        
46 บ้านบางขนุน ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านห้วยปริศนา ปกติ 1                                                          
48 บ้านคลองแรด ปกติ       1                                                    
49 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) ปกติ                                                        
50 บ้านหนองกก ปกติ                                                        
51 บ้านบกเก้าห้อง ปกติ       1                                                    
52 บ้านบกห้อง ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านสะพานพน ปกติ 1         1                                                    
54 บ้านคลองท่อมเหนือ ปกติ                                                        
55 บ้านนางรอง ปกติ 1                                                          
56 บ้านบางเตียว ปกติ 1                                                          
57 วัดบางโทง ปกติ 1                                                          
58 บ้านแหลมตง ปกติ 1                                                          
59 บ้านคลองเตาะ ปกติ                                                        
60 บ้านเกาะศรีบอยา ปกติ       1                                                    
61 บ้านคลองเขม้า ปกติ 1         1                                                    
62 บ้านคลองหวายเล็ก ปกติ       1                                                    
63 บ้านเขาทอง ปกติ 1                                                          
64 บ้านพรุพี ปกติ 1         1                                                    
65 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
66 บ้านบางใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
67 บ้านนาพรุ ปกติ 1                                                          
68 วัดบางเหลียว ปกติ 1                                                          
69 บ้านปากหยา ปกติ 1                                                          
70 บ้านนาวง ปกติ 1                                                          
71 บ้านควน ปกติ 1                                                          
72 วัดห้วยคราม ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
73 บ้านในทับ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
74 บ้านห้วยมัด ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
75 บ้านนาออก ปกติ 1         1                                                    
76 บ้านปากคลอง ปกติ 1         1                                                    
77 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว ปกติ 1                                                          
78 บ้านบางโสก ปกติ 1                                                          
79 บ้านควนนกหว้า เรียนร่วม 1         1                                                    
80 บ้านห้วยพลู ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านช้างตาย โอนไปสังกัดอื่น 1         1                                                    
82 บ้านถ้ำเพชร ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
83 วัดบ้านนา ปกติ 1         1                                                    
84 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ปกติ 1         1                                                    
85 บ้านคลองรั้ว ปกติ 1                                                          
86 บ้านเกาะไทร ปกติ 1         1                                                    
87 บ้านเขาแก้ว ปกติ 1                                                          
88 บ้านตลิ่งชัน ปกติ 1                                                          
89 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ปกติ                                                        
90 บ้านหลังโสด ปกติ 1         1                                                    
91 บ้านคลองปัญญา ปกติ 1         1                                                    
92 บ้านป่างาม โอนไปสังกัดอื่น 1         1                                                    
93 บ้านพรุเตียว ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
94 บ้านคลองม่วง ปกติ 1         1                                                    
95 บ้านท่านุ่น ปกติ 1         1                                                    
96 บ้านเขาพนม ปกติ 1         1                                                    
97 บ้านคลองประสงค์ ปกติ 1         1                                                    
98 บ้านนานอก                                                                  
รวม