โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 วัดเกาะจันทาราม ปกติ 1                                                          
2 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1                                                          
3 วัดพนมพนาวาส 1         1                                                    
4 วัดลาดบัว ปกติ 1         1                                                    
5 วัดผาณิตาราม 1                                                          
6 วัดคลองต้นหมัน ปกติ 1         1                                                    
7 วัดกระทุ่ม ปกติ 1         1                                                    
8 วัดอินทาราม 1         1                                                    
9 วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 1         1                                                    
10 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1                                                          
11 สกัด 40 ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านแขวงกลั่น ปกติ 1         1                                                    
13 วัดดอนทราย ปกติ       1                                                    
14 วัดบางผึ้ง ปกติ 1                                                          
15 วัดหลวงแพ่ง ปกติ 1         1                                                    
16 จันทร์เจริญ ปกติ 1         1                                                    
17 วัดลาดยาว ปกติ 1                                                          
18 วัดอรัญญิการาม ปกติ 1                                                          
19 วัดใหม่ประเวศ ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านบึงพระอาจารย์ ปกติ 1         1                                                    
21 วัดสมานรัตนาราม ปกติ 1         1                                                    
22 วัดตะพังคลี ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านคลองเจ้า ปกติ 1         1                                                    
24 วัดบึงตาหอม ปกติ 1         1                                                    
25 พระพิมลเสนี ปกติ                                                        
26 บึงเทพยา ปกติ 1         1                                                    
27 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 ปกติ 1         1                                                    
28 วัดแพรกนกเอี้ยง ปกติ 1                                                          
29 วัดกลางราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
30 วัดประศาสน์โสภณ ปกติ 1         1                                                    
31 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ปกติ 1         1                                                    
32 วัดคลองบ้านโพธิ์ ปกติ 1         1                                                    
33 วัดเทพนิมิตร ปกติ 1         1                                                    
34 วัดหนองกระสังสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านคลอง 21 ปกติ 1                                                          
36 สุเหร่าหลวงแพ่ง ปกติ 1         1                                                    
37 ตลาดเปร็ง ปกติ 1                                                          
38 วัดสามกอ ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านเกาะดอน ปกติ 1                                                          
40 คลองพานทอง ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านบางข้าว ปกติ 1         1                                                    
42 คลองขวาง ปกติ 1         1                                                    
43 สุเหร่าสมอเอก ปกติ 1         1                                                    
44 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ปกติ 1                                                          
45 วัดบึงทองหลาง ปกติ 1                                                          
46 สกัด 80 ปกติ 1         1                                                    
47 วัดโพธาราม ปกติ 1         1                                                    
48 วัดบางไทร ปกติ                                                        
49 วัดรามัญ ปกติ       1                                                    
50 วัดพุทธอุดมวิหาร ปกติ 1         1                                                    
51 สิทธิสุนทรอุทิศ ปกติ       1                                                    
รวม