โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านท่ากระดาน ปกติ 1                                                          
2 สุตะโชติประชาสรรค์ เรียนร่วม 1         1                                                    
3 วัดสามแยก ปกติ 1         1                                                    
4 วัดเสม็ดใต้ ปกติ       1                                                    
5 วัดหัวสวน                                                        
6 วัดลาดบัวขาว 1                                                          
7 วัดคูมอญ ปกติ       1                                                    
8 วัดชายเคืองวนาราม 1         1                                                    
9 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) ปกติ 1                                                          
10 บ้านไร่ดอน       1                                                    
11 วัดดอนขี้เหล็ก 1                                                          
12 บ้านชำขวาง 1                                                          
13 วัดแหลมเขาจันทร์ 1         1                                                    
14 บ้านหนองเหียง 1                                                          
15 บ้านหนองแสง ปกติ 1                                                          
16 วัดบ้านซ่อง       1                                                    
17 บ้านท่าโพธิ์ 1                                                          
18 วัดแสนภุมราวาส 1                                                          
19 วัดบางคา ปกติ 1                                                          
20 วัดไผ่ขวาง ปกติ 1                                                          
21 บ้านยางแดง 1         1                                                    
22 บ้านวังคู 1         1                                                    
23 วัดวังกะจะ 1         1                                                    
24 วัดก้อนแก้ว 1         1                                                    
25 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 1         1                                                    
26 วัดนาน้อย ปกติ 1                                                          
27 บ้านหนองสองห้อง 1         1                                                    
28 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านเนินไร่ 1         1                                                    
30 วัดทางข้ามน้อย ปกติ 1                                                          
31 วัดหนองบัว 1         1                                                    
32 บ้านม่วงโพรง ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านอ่างทอง ปกติ 1         1                                                    
34 วัดคลองเขื่อน ปกติ 1                                                          
35 บ้านเขาสะท้อน 1                                                          
36 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านห้วยหิน ปกติ 1         1                                                    
38 วัดบางโรง ปกติ       1                                                    
39 บ้านอ่างเสือดำ ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านนาโพธิ์ ปกติ 1         1                                                    
41 วัดกกสับ ปกติ 1         1                                                    
42 วัดบ้านกล้วย ปกติ 1         1                                                    
43 วัดสุวรรณคีรี ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านโปร่งตาสา ปกติ 1                                                          
45 บางพะเนียง ปกติ 1                                                          
46 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) ปกติ                                                        
47 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ ปกติ 1                                                          
48 วัดบางตลาด ปกติ 1                                                          
49 วัดใหม่บางคล้า ปกติ       1                                                    
50 บ้านกระบกเตี้ย ปกติ 1         1                                                    
51 ราษฎรนุกูล ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
52 วัดสนามช้าง ปกติ                                                        
53 วัดสะแกงาม ปกติ 1                                                          
54 วัดสระสองตอน ปกติ 1                                                          
55 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
56 บ้านหนองกลางดง ปกติ 1                                                          
57 บ้านกรอกสะแก ปกติ 1                                                          
58 วัดหนองปรือ ปกติ 1                                                          
59 วัดหัวไทร ปกติ 1         1                                                    
60 วัดบางกระดาน ปกติ 1         1                                                    
61 วัดสามร่ม ปกติ 1         1                                                    
62 บ้านอ่างตะแบก ปกติ       1                                                    
63 วัดเทพพนาราม ปกติ 1         1                                                    
64 บ้านท่าม่วง ปกติ 1         1                                                    
65 หนองปรือประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
66 วัดน้ำฉ่า ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
67 บ้านหนองโสน ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
68 วัดแหลมไผ่ศรี ปกติ 1                                                          
69 วัดสวรรค์นิมิต ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
70 สว่างศรัทธาธรรมสถาน ปกติ 1         1                                                    
71 บ้านคลองสอง ปกติ 1                                                          
72 วัดสาวชะโงก ปกติ       1                                                    
73 วัดท่าลาดเหนือ ปกติ 1         1                                                    
74 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
รวม