โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านหมื่นจิต ปกติ 1                                                          
2 บ้านบึงกระโดน 1                                                          
3 บ้านท่าจาม ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านห้วยมะระ ปกติ 1                                                          
5 บ้านห้วยมะไฟ ปกติ 1         1                                                    
6 วัดธรรมนิมิตต์ ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านหนองผักหนาม ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ปกติ 1                                                          
9 บ้านมาบคล้า ปกติ 1         1                                                    
10 บ้านเกาะไม้แหลม ปกติ       1                                                    
11 วัดคลองใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
12 วัดอรุณรังษี ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ปกติ 1                                                          
14 บ้านเขาแรต ปกติ 1         1                                                    
15 วัดหนองบอนแดง ปกติ 1         1                                                    
รวม