โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ 1                                                          
2 บ้านทุ่งน้อย                                                        
3 วัดอัมพวนาราม ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านน้ำซับ ปกติ 1         1                                                    
5 วัดนาวังหิน ปกติ 1         1                                                    
6 วัดบางนาง ปกติ                                                        
7 วัดโคกเพลาะ ปกติ 1                                                          
8 บ้านเนินทุ่ง ปกติ 1         1                                                    
9 วัดหนองกาน้ำ ปกติ 1         1                                                    
10 บ้านหนองไผ่แก้ว ปกติ 1                                                          
11 วัดท่าบุญมี ปกติ 1                                                          
12 บ้านแปลงกระถิน ปกติ 1                                                          
13 วัดบ้านไร่ ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านเนินหลังเต่า ปกติ 1                                                          
15 วัดเนินตามาก ปกติ 1                                                          
16 บ้านเจ็ดเนิน ปกติ 1                                                          
17 บ้านหนองเสม็ด ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านหนองไผ่ ปกติ 1         1                                                    
19 วัดบ้านศาลา ปกติ 1                                                          
20 บ้านทับสูง ปกติ 1                                                          
21 บ้านบางแสม ปกติ 1                                                          
22 บ้านเขาอำนวยสุข ปกติ 1                                                          
23 วัดใหม่ท่าโพธิ์ ปกติ 1         1                                                    
24 วัดกลางคลองหลวง ปกติ 1                                                          
25 วัดเนินสัก ปกติ 1         1                                                    
26 วัดเกาะลอย ปกติ 1         1                                                    
27 สวนป่าคลองตาเพชรบน ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านคลองกุ่ม ปกติ 1                                                          
29 บ้านเขาสัตตพรหม ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านเขาวังแก้ว ปกติ 1         1                                                    
31 บ้านคลองยาง ปกติ 1                                                          
32 บ้านเนินดินแดง ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านคลองปริง ปกติ                                                        
34 บ้านบางหัก ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ 1                                                          
36 บ้านโค้งประดู่ ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านคลองโอ่ง ปกติ 1                                                          
38 บ้านวังมะเดื่อ ปกติ                                                        
39 วัดเขาวนาพุทธาราม ปกติ 1         1                                                    
40 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ปกติ       1                                                    
41 บ้านคลองใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านคลองโค ปกติ 1         1                                                    
43 วัดวรพรตสังฆาวาส ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านเนินถาวร ปกติ 1                                                          
45 บ้านเนิน ปกติ 1         1                                                    
46 วัดหนองม่วงใหม่ ปกติ                                                        
รวม