โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านนาวัง 1                                                          
2 บ้านนาสีนวล 1         1                                                    
3 บ้านโพธิ์ใหญ่ ปกติ 1                                                          
4 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ปกติ 1                                                          
5 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 1         1                                                    
6 บ้านหนองแหนดอนกู่ 1         1                                                    
7 บ้านหินลาด 1                                                          
8 บ้านโนนขี้ตุ่น                                                        
9 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1                                                          
10 บ้านฝาย 1         1                                                    
11 ห้วยไร่วิทยานุกูล 1                                                          
12 บ้านปากห้วยเดื่อ ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์                                                        
14 บ้านม่วงเงาะ 1                                                          
15 บ้านหินกอง 1                                                          
16 บ้านห้วยบงใต้ 1                                                          
17 บ้านโปร่งโก 1                                                          
18 บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง ปกติ 1                                                          
19 บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ                                                        
20 บ้านโนนผักหวาน ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านโนนคูณ ปกติ 1         1                                                    
22 ราษฎร์บำรุง ปกติ                                                        
23 บ้านชีลองกลาง ปกติ 1         1                                                    
24 บ้านต้อน ปกติ 1                                                          
25 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) ปกติ 1         1                                                    
27 โนนหว้านไพล ปกติ 1                                                          
28 บ้านโนนตาด ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านห้วยน้ำคำ ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านห้วยยาง ปกติ 1                                                          
31 บ้านกุดละลม ปกติ 1                                                          
32 บ้านซับพระไวย์ ปกติ 1                                                          
33 โพนทองพิทยา ปกติ 1                                                          
34 บ้านท่าฉาง เรียนร่วม                                                        
35 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                        
36 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) ปกติ 1                                                          
37 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ 1         1                                                    
38 บ้านกุดเวียน เรียนร่วม 1                                                          
39 สหประชาสรร ปกติ 1                                                          
40 บ้านซับม่วง ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านหนองหญ้ารังกา ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านภูนกเขียน เรียนร่วม 1                                                          
43 บ้านห้วยร่วม ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนร่วม 1         1                                                    
45 บ้านเสี้ยวใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
46 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านโนนศรีทอง ปกติ 1                                                          
48 บ้านหนองโสมง ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านโนนลาน ปกติ 1                                                          
50 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านหนองไห ปกติ 1                                                          
52 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ ปกติ 1                                                          
53 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ปกติ 1         1                                                    
54 บ้านสามแยกดงสวรรค์ ปกติ 1         1                                                    
55 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ปกติ 1                                                          
56 บ้านโนนกอก ปกติ 1                                                          
57 กุดเวียนวิทย์ผดุง ปกติ 1                                                          
58 บ้านหนองไฮใต้ ปกติ 1                                                          
59 บ้านดอนหันวิทยา ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านเจาเหนือ ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านลำชี ปกติ 1                                                          
62 บ้านนาฮี ปกติ 1                                                          
63 บ้านซับปลากั้ง ปกติ       1                                                    
64 บ้านสงแคน ปกติ 1                                                          
65 บ้านนาอุดม ปกติ                                                        
66 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง เรียนร่วม 1                                                          
67 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) ปกติ 1                                                          
68 ท่าแกวิทยากร ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านวังปลาฝา ปกติ 1         1                                                    
70 บ้านโสกหว้า ปกติ 1                                                          
71 บ้านผือวิทยายน ปกติ 1         1                                                    
72 สระไข่น้ำขุนีวิทยา เรียนร่วม 1         1                                                    
73 บ้านหนองไผ่ล้อม เรียนร่วม 1         1                                                    
74 บ้านห้วยม่วง ปกติ                                                        
75 บ้านห้วยไผ่ใต้ ปกติ                                                        
76 บ้านโชคอำนวย ปกติ                                                        
77 บ้านซับสีทอง ปกติ 1                                                          
78 บ้านหนองโง้ง เรียนร่วม 1         1                                                    
79 หนองเบ็นเจริญวิทย์ ปกติ 1                                                          
80 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านป่ายาง ปกติ 1         1                                                    
82 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ ปกติ 1         1                                                    
83 บ้านโสกรัง ปกติ 1                                                          
84 บ้านสำราญ ปกติ 1         1                                                    
85 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ปกติ 1         1                                                    
86 โสกตลับราษฎร์อุทิศ ปกติ 1         1                                                    
87 โคกสูงราษฎร์สามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
88 บ้านนาอินทร์แต่ง ปกติ 1         1                                                    
89 บ้านนาโจด ปกติ       1                                                    
90 บ้านหนองแวง เรียนร่วม 1                                                          
91 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา เรียนร่วม 1                                                          
92 บ้านนามน ปกติ       1                                                    
93 บ้านห้วยหนองจันทิ ปกติ 1                                                          
94 บ้านโสกหาด ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
95 บ้านหนองแห้วพัฒนา ปกติ 1                                                          
96 บ้านโสกมูลนาค ปกติ 1                                                          
97 บ้านท่าวังย่างควาย ปกติ 1                                                          
98 บ้านกุดขมิ้น ปกติ 1                                                          
99 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน ปกติ 1                                                          
100 บ้านทรัพย์เจริญ ปกติ 1                                                          
101 บ้านเสี้ยวน้อย ปกติ 1         1                                                    
102 บ้านวังกำแพง ปกติ 1         1                                                    
103 บ้านห้วยหวาย ปกติ 1                                                          
104 บ้านลาดเหนือ ปกติ 1                                                          
105 บ้านโนนโพธิ์ ปกติ 1                                                          
106 บ้านนาเสียวหนองชาติ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
107 บ้านนางเม้ง ปกติ 1                                                          
108 ยางนาดีราษฎร์ดำรง ปกติ 1         1                                                    
109 บ้านโนนโพธิ์ ปกติ 1                                                          
110 บ้านหนองสะแก ปกติ 1         1                                                    
111 บ้านค่ายหางเรียง ปกติ 1                                                          
112 หนองบัวบานเย็นวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       1                                                    
113 ศรีสว่างสามัคคี ปกติ       1                                                    
114 บ้านหลุบโพธิ์ ปกติ 1                                                          
115 นาเสียวศึกษาคาร ปกติ 1                                                          
116 บ้านขวาน้อย ปกติ 1                                                          
117 หนองตาไก้วิทยากร ปกติ 1         1                                                    
118 บ้านสะพุงเหนือ ปกติ 1         1                                                    
119 หนองสระสำราญราษฎร์ ปกติ 1                                                          
120 หินเหิบซับภูทอง ปกติ 1         1                                                    
121 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) ปกติ 1                                                          
122 บ้านหนองกุงบำรุง เรียนร่วม 1         1                                                    
123 บ้านโนนหมาว้อ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
124 บ้านหนองไผ่พัฒนา ปกติ 1                                                          
125 บ้านดอนหัน ปกติ 1         1                                                    
126 บ้านโนนถาวร ปกติ 1                                                          
127 บ้านหนองโนน้อย ปกติ 1                                                          
128 บ้านแจ้งน้อย ปกติ 1         1                                                    
129 บ้านหนองไฮเหนือ ปกติ 1         1                                                    
130 บ้านห้วยหมากแดง ปกติ 1                                                          
131 บ้านวังกุ่ม ปกติ                                                        
132 ยางบ่ารัฐประชามิตร ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
133 บ้านหนองเขื่อง เรียนร่วม 1         1                                                    
134 บ้านคลองไผ่งาม ปกติ 1         1                                                    
135 กะพี้ดอนขวางวิทยา ปกติ 1                                                          
136 บ้านกุดยาง ปกติ 1                                                          
137 บ้านกุดโง้ง ปกติ 1                                                          
138 บ้านซับรวงไทร เรียนร่วม 1                                                          
139 บ้านสัมพันธ์ ปกติ 1                                                          
140 บ้านหนองฉิม ปกติ 1                                                          
141 บ้านห้วยตะแคง ปกติ 1                                                          
142 บ้านห้วยยาง ปกติ 1                                                          
143 บ้านโป่งคองเหนือ ปกติ 1                                                          
144 วัดพุทโธวาท ปกติ 1                                                          
145 ไทรงามผดุงวิทย์ ปกติ 1                                                          
146 บ้านโคกสง่า ปกติ 1                                                          
147 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง ปกติ 1                                                          
148 บ้านโนนพันชาติกุดโดน ปกติ 1                                                          
149 บ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167 ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
150 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
151 บ้านหัวนา ปกติ 1                                                          
152 บ้านโนนพระคำ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
153 บ้านโป่งคองใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
154 บ้านห้วยผักหนาม ปกติ 1         1                                                    
155 วัดสว่างอารมณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
156 หนองปลาโดผดุงราษฎร์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
157 บ้านโนนแดง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
158 บ้านกุดตะเคียน ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
159 บ้านหนองทอน ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
160 บ้านห้วยหว้า ปกติ 1                                                          
รวม