โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านขามป้อม 1                                                          
2 บ้านหัวโสก 1         1                                                    
3 บ้านหนองสองห้อง ปกติ                                                        
4 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ปกติ       1                                                    
5 บ้านนาดี                                                        
6 บ้านดงขีสะเดาหวาน 1                                                          
7 บ้านดงใต้ ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านโนนข่า ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านกุดหัวช้าง ปกติ 1         1                                                    
10 หนองเบนประภากร 1         1                                                    
11 บ้านกุดแดง ปกติ 1                                                          
12 บ้านหนองไรไก่ ปกติ 1                                                          
13 บ้านโนนสาวเอ้ ปกติ 1                                                          
14 บ้านน้ำทิพย์ ปกติ 1                                                          
15 บ้านโนนสลวย ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านหนองแต้ ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านโนนงาม ปกติ       1                                                    
18 บ้านนาหนองทุ่ม ปกติ 1                                                          
19 บ้านโนนงิ้ว ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านเขวา ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านหนองสามขา ปกติ 1                                                          
22 บ้านตาดรินทอง ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านโปร่ง ปกติ                                                        
24 บ้านสระแต้ ปกติ                                                        
25 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านหัวหนอง ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านดอนหัน ปกติ 1                                                          
28 บ้านโนนทอง ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านโนนชาด ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านโป่งดินดำ ปกติ 1                                                          
31 หนองแต้วรวิทย์ ปกติ 1         1                                                    
32 บ้านหนองโพนงาม ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ ปกติ 1                                                          
34 บ้านเหล่ากาดย่า ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านดอนอุดม ปกติ 1         1                                                    
36 บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ 1                                                          
37 บ้านดงพอง เรียนร่วม                                                        
38 บ้านหนองบัวพรม ปกติ 1                                                          
39 บ้านกุดโคลน ปกติ 1                                                          
40 บ้านนกเขาทอง ปกติ 1                                                          
41 บ้านหนองพอก ปกติ 1                                                          
42 บ้านดอนเค็ง ปกติ                                                        
43 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ ปกติ                                                        
44 บ้านจมื่น ปกติ 1         1                                                    
45 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านดอนไก่เถื่อน ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านโนนสาทร ปกติ 1                                                          
48 บ้านกุดจอก ปกติ 1                                                          
49 ม่วงราษฎร์สามัคคี ปกติ 1                                                          
50 บ้านหนองขาม ปกติ 1                                                          
51 บ้านน้ำพุปางวัว ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านดอนเตาเหล็ก ปกติ 1                                                          
53 บ้านนาหัวแรด ปกติ 1                                                          
54 บ้านโนนหินแร่ ปกติ 1                                                          
55 บ้านโนนหัวนา ปกติ 1                                                          
56 บ้านห้วยไห ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านทิกแล้ง ปกติ 1                                                          
58 บ้านกลาง ปกติ 1                                                          
59 บ้านห้วยแก้ว ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านห้วยทรายทอง ปกติ 1                                                          
61 บ้านดงเมย ปกติ 1                                                          
62 บ้านถนนกลาง ปกติ 1         1                                                    
63 บ้านมอญ ปกติ 1                                                          
64 บ้านวังหิน ปกติ 1         1                                                    
65 บ้านท่าคร้อ ปกติ 1         1                                                    
66 บ้านนาบัว ปกติ 1         1                                                    
67 หัวนานคร ปกติ 1                                                          
68 บ้านหนองปลามันหนองไร่ ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี ปกติ 1         1                                                    
70 บ้านโนนเห็ดไคล ปกติ 1         1                                                    
71 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา ปกติ 1         1                                                    
72 ชุมชนบ้านหัน ปกติ 1                                                          
73 โคกม่วงศึกษา ปกติ 1         1                                                    
74 บ้านพีพวย ปกติ 1                                                          
75 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน ปกติ 1                                                          
76 บ้านท่าเริงรมย์ ปกติ 1         1                                                    
77 บ้านคลองบอน ปกติ 1                                                          
78 บ้านห้วยพลวง ปกติ 1         1                                                    
79 บ้านโคกนกทา ปกติ 1         1                                                    
80 บ้านแก้งตาดไซ ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านโนนคูณ ปกติ 1         1                                                    
82 บ้านสะเดาหนองไผ่ ปกติ 1                                                          
83 บ้านหนองดินดำ ปกติ 1         1                                                    
84 บ้านหินรอยเมย ปกติ 1                                                          
85 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
86 บ้านสีปลาด ปกติ 1                                                          
87 บ้านโป่งโพธิ์ ปกติ 1         1                                                    
88 บ้านหนองรวก ปกติ 1                                                          
89 บ้านโคกงาม ปกติ 1                                                          
90 บ้านทุ่งคำหลวง ปกติ 1                                                          
91 บ้านสวนอ้อย ปกติ 1         1                                                    
92 บ้านหนองขาม ปกติ 1         1                                                    
93 บ้านหินลาด ปกติ 1         1                                                    
94 บึงมะนาววิทยา ปกติ 1                                                          
95 บ้านนาล้อม เรียนร่วม 1                                                          
96 บ้านโสกมะตูม ปกติ 1                                                          
97 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย ปกติ                                                        
98 บ้านหนองแดงกุดจิก ปกติ 1                                                          
99 บ้านกุดหมากเห็บ ปกติ 1                                                          
100 บ้านโนนโจด ปกติ 1                                                          
101 บุปผาราม ปกติ 1         1                                                    
102 บ้านนาสมบูรณ์ ปกติ 1                                                          
103 บ้านโปร่งสังข์ ปกติ 1                                                          
104 บ้านหนองงูเหลือม ปกติ 1                                                          
105 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
106 บ้านเมืองคง ปกติ 1         1                                                    
107 เพชรราษฎร์สามัคคี ปกติ 1         1                                                    
108 หนองเมยสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
109 บ้านดอนหันนาสวรรค์ ปกติ 1         1                                                    
110 บ้านหลุบค่าย ปกติ 1         1                                                    
111 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
112 บ้านหนองแฝก ปกติ                                                        
113 บ้านโนนสะอาด ปกติ 1                                                          
114 บ้านหินลาดพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
115 บ้านตลุกหิน ปกติ 1                                                          
116 บ้านท่าศาลา ปกติ                                                        
117 บ้านหนองตากล้า ปกติ 1                                                          
118 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปกติ 1         1                                                    
119 บ้านมูลกระบือ ปกติ 1                                                          
120 บ้านหนองไฮ ปกติ 1                                                          
121 บ้านดงบัง ปกติ 1         1                                                    
122 บ้านหนองช้างเอก ปกติ 1         1                                                    
123 บ้านหนองเชียงรอด ปกติ 1                                                          
124 บ้านหนองหญ้าโก้ง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
125 บ้านโนนดินแดง ปกติ 1         1                                                    
126 ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ปกติ 1                                                          
127 ฉิมพลีมา ปกติ 1                                                          
128 บ้านน้ำพุหินลาด ปกติ 1                                                          
129 บ้านน้ำอุ่น ปกติ 1                                                          
130 บ้านท่าทางเกวียน ปกติ 1                                                          
131 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ ปกติ 1         1                                                    
132 บ้านกุดขอนแก่น ปกติ 1         1                                                    
133 บ้านกุดแคน ปกติ 1         1                                                    
134 บ้านฉนวน ปกติ 1         1                                                    
135 บ้านดอนดู่ ปกติ       1                                                    
136 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ ปกติ       1                                                    
137 บ้านป่าว่าน ปกติ 1         1                                                    
138 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก เรียนร่วม 1         1                                                    
139 บ้านยางคำวิทยา ปกติ       1                                                    
140 บ้านระหัด ปกติ 1         1                                                    
141 บ้านหนองคูวิทยาคม ปกติ 1                                                          
142 บ้านหนองบัว ปกติ       1                                                    
143 บ้านหนองปอแดง ปกติ 1         1                                                    
144 บ้านหนองม่วงบำรุง ปกติ 1         1                                                    
145 บ้านหลุบคา ปกติ       1                                                    
146 บ้านห้วยยางดำ ปกติ 1         1                                                    
147 บ้านห้างสูง ปกติ       1                                                    
148 บ้านเลิงทุ่ม ปกติ 1         1                                                    
149 บ้านโคกล่าม ปกติ 1         1                                                    
150 บ้านโคกสง่า ปกติ 1         1                                                    
151 บ้านโคกไพรวัน ปกติ 1         1                                                    
152 บ้านโจดกลาง ปกติ 1         1                                                    
153 บ้านโนนคูณ ปกติ 1         1                                                    
154 บ้านโนนสง่า ปกติ 1         1                                                    
155 บ้านโนนสะอาด ปกติ 1         1                                                    
156 บ้านโนนหนองไฮ ปกติ 1         1                                                    
157 บ้านโสกคลอง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
158 สาลิกาวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
159 สระโพนทอง ปกติ 1                                                          
160 หว้านไพรสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
161 โคกสะอาดศึกษา ปกติ 1         1                                                    
162 โนนศิลาเหล่าเกษตร ปกติ 1         1                                                    
163 โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
รวม