โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านสำโรงโคก ปกติ 1                                                          
2 บ้านสำโรงทุ่ง 1                                                          
3 กันกงบ้านลี่สามัคคี ปกติ 1                                                          
4 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ปกติ 1                                                          
5 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ปกติ 1                                                          
6 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ปกติ 1                                                          
7 บ้านตาล                                                        
8 วังกะอาม ปกติ 1                                                          
9 บ้านหนองอีหล่อ ปกติ 1                                                          
10 บ้านกลอยสามัคคี 1                                                          
11 หนองกกสามัคคี 1                                                          
12 บ้านตะลอมไผ่ 1                                                          
13 บ้านหนองจาน       1                                                    
14 บ้านหนองกองแก้ว ปกติ 1         1                                                    
15 บ้านโคกสะอาด                                                        
16 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) ปกติ 1                                                          
17 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 1                                                          
18 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 1                                                          
19 บ้านดงลาน                                                        
20 บ้านหนองจะบก 1                                                          
21 บ้านซับเจริญสุข 1         1                                                    
22 บ้านวังพง ปกติ 1                                                          
23 บ้านเขื่อนลั่น                                                        
24 บ้านหนองนกเขียน ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านวังกุง ปกติ 1                                                          
26 บ้านโป่งเกต 1         1                                                    
27 บ้านห้วยบง ปกติ 1                                                          
28 บ้านห้วยยางดี 1         1                                                    
29 บ้านร่วมมิตร ปกติ 1                                                          
30 บ้านเสลาประชารัฐ 1                                                          
31 บ้านโคกกระเบื้องไห ปกติ 1                                                          
32 บ้านหนองตะครอง ปกติ 1                                                          
33 บ้านหนองตอ 1         1                                                    
34 โคกสำราญราษฎร์อำนวย ปกติ 1                                                          
35 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1                                                          
36 บ้านห้วยเกตุ 1         1                                                    
37 บ้านวังมน 1         1                                                    
38 บ้านร้านหญ้า ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านโนนฝาย ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านหนองไผ่ล้อม 1         1                                                    
42 บ้านใหม่นาดี 1         1                                                    
43 บ้านขามราษฎร์นุกูล 1         1                                                    
44 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน 1                                                          
45 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านปากค่ายช่องแมว ปกติ 1                                                          
47 ดอนเปล้าศึกษา ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านวังตาเทพ ปกติ 1                                                          
49 เขาดินพิทยารักษ์ ปกติ 1                                                          
50 บ้านหนองดง ปกติ 1                                                          
51 บ้านห้วย ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านไทรงาม ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านกุดแคนสามัคคี 1                                                          
54 บ้านหนองลูกช้าง ปกติ 1                                                          
55 บ้านโคกไค ปกติ 1                                                          
56 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย ปกติ 1                                                          
57 บ้านซับหมี ปกติ 1                                                          
58 บ้านหนองโดน ปกติ 1                                                          
59 บ้านยางเครือ ปกติ 1                                                          
60 ซับถาวรพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านซับยาง ปกติ 1         1                                                    
62 บ้านห้วยยาง ปกติ 1                                                          
63 บ้านหัวหนอง ปกติ 1                                                          
64 บ้านทามจาน ปกติ 1                                                          
65 บ้านดอนกอก ปกติ 1         1                                                    
66 บ้านโนนสวรรค์ ปกติ 1                                                          
67 บ้านเดื่อ ปกติ 1         1                                                    
68 บ้านท่าศิลา ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ 1                                                          
70 บ้านสามหลักพัฒนา ปกติ 1                                                          
71 บ้านโกรกกุลา ปกติ 1         1                                                    
72 บ้านท่าแตง ปกติ 1                                                          
73 บ้านโนนสะอาด ปกติ 1         1                                                    
74 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ปกติ                                                        
75 บ้านโปร่งมีชัย ปกติ 1         1                                                    
76 บ้านประดู่งาม ปกติ 1         1                                                    
77 บ้านโคกแสว ปกติ 1                                                          
78 หนองประดู่วิทยา ปกติ                                                        
79 บ้านโนนมะกอกงาม ปกติ 1         1                                                    
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ปกติ                                                        
81 บ้านวังขอนสัก ปกติ 1         1                                                    
82 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ปกติ 1         1                                                    
83 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ เรียนร่วม 1                                                          
84 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) ปกติ                                                        
85 บ้านโนนสำราญ ปกติ 1         1                                                    
86 บ้านสระสี่เหลี่ยม ปกติ 1                                                          
87 บ้านโสกรวกหนองซึก ปกติ       1                                                    
88 บ้านดอนละนาม ปกติ 1                                                          
89 บ้านช่องสำราญ ปกติ 1                                                          
90 บ้านละหานค่าย ปกติ                                                        
91 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ปกติ 1                                                          
92 บ้านห้วยไฮ ปกติ 1         1                                                    
93 บ้านหลุบงิ้ว ปกติ 1         1                                                    
94 บ้านหนองแขม ปกติ 1                                                          
95 จอมแก้ววิทยา ปกติ 1                                                          
96 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ ปกติ 1                                                          
97 บ้านโคกสะอาด ปกติ 1                                                          
98 บ้านกุดตาลาด ปกติ 1                                                          
99 บ้านโสกคร้อ ปกติ 1                                                          
100 บ้านหนองโจด ปกติ 1                                                          
101 บ้านหนองผักแว่น ปกติ 1                                                          
102 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน ปกติ 1                                                          
103 บ้านบะเสียว ปกติ 1                                                          
104 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) ปกติ 1         1                                                    
105 บ้านซับไทร ปกติ 1                                                          
106 บ้านทองคำพิงวิทยา ปกติ 1                                                          
107 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ปกติ 1         1                                                    
108 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ 1         1                                                    
109 บ้านท่าชวน เรียนร่วม 1                                                          
110 บ้านหนองขาม ปกติ 1                                                          
111 บ้านแจ้งใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
112 บ้านนา ปกติ 1                                                          
113 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง ปกติ 1                                                          
114 หินตั้งพิทยากร ปกติ 1                                                          
115 บ้านหนองใหญ่ ปกติ 1                                                          
116 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี เรียนร่วม                                                        
117 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ปกติ 1                                                          
118 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม ปกติ 1                                                          
119 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
120 บ้านหลักศิลา ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
121 บ้านหนองม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
122 บ้านห้วยฝรั่ง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
รวม