โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านบึงลัด 1         1                                                    
2 บ้านทรายแก้ว ปกติ 1         1                                                    
3 บ้านหนองเนียน ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านใหม่พัฒนา ปกติ 1         1                                                    
6 บ้านคอสน ปกติ 1                                                          
7 บ้านถ้ำธง ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านคอเตี้ย ปกติ 1                                                          
9 วัดขุนกระทิง ปกติ 1                                                          
10 บ้านบางหลง ปกติ 1         1                                                    
11 ประชาสันติ เรียนร่วม 1                                                          
12 วัดดอนยาง ปกติ 1         1                                                    
13 วัดทุ่งคา ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านน้ำพุ ปกติ 1         1                                                    
15 วัดควนมณี เรียนร่วม 1                                                          
16 บ้านหัวว่าว ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านชุมโค ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านเขาวง ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านหินกบ ปกติ 1         1                                                    
20 วัดดอนมะม่วง ปกติ 1                                                          
21 บ้านดอนตะเคียน ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านเขาพาง ปกติ 1                                                          
23 บ้านหนองจันทน์หอม ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
24 อนุบาลบ้านเนินสำลี ปกติ 1         1                                                    
25 ประชาพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
26 วัดเชิงกระ ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านทุ่งเรี้ย ปกติ 1                                                          
28 บ้านละมุ ปกติ 1         1                                                    
29 วัดวังครก เรียนร่วม 1         1                                                    
30 บ้านในห้วย ปกติ 1                                                          
31 บ้านดอนทราย ปกติ 1         1                                                    
32 วัดวังไผ่ ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านใหม่สมบูรณ์ ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านน้ำเย็น ปกติ 1                                                          
35 บ้านรับร่อ ปกติ 1                                                          
36 บ้านบ่ออิฐ ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านศาลาลอย ปกติ 1         1                                                    
38 บ้านสวนทรัพย์ ปกติ 1         1                                                    
39 วัดบางลึก ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านยายไท ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านสามเสียม ปกติ 1         1                                                    
42 วัดคูขุด ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านบางคอย ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านแก่งเพกา ปกติ 1         1                                                    
45 บ้านพรุตะเคียน ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านหาดหงส์ ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านหาดภราดรภาพ ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านไชยราช ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านคอกม้า ปกติ 1                                                          
50 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ เรียนร่วม 1         1                                                    
51 ประชานิคม 3 ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านเขาเลี้ยว เรียนร่วม 1         1                                                    
53 บ้านหัวถนน ปกติ                                                        
รวม