โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129       1                                                    
2 วัดโสมสิริวัฒนาราม 1         1                                                    
3 วัดสุวรรณนิมิต 1         1                                                    
4 บ้านทรายทอง 1         1                                                    
5 วัดนาสัก ปกติ                                                        
6 บ้านห้วยหลอด ปกติ 1         1                                                    
7 วัดวาลุการาม ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านดอนนน ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านน้ำตก ปกติ 1         1                                                    
10 วัดพะงุ้น ปกติ 1         1                                                    
11 วัดชลธีนิมิตร ปกติ 1                                                          
12 วัดนาทิการาม ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านแก่งกระทั่ง ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านเขาวงกรด ปกติ 1                                                          
15 บ้านแหลมสันติ ปกติ 1         1                                                    
16 ประชาบุษยวิทย์ ปกติ 1                                                          
17 บ้านปากทรง ปกติ                                                        
18 วัดชลธารวดี ปกติ 1                                                          
19 บ้านเล็บกะรอก ปกติ 1                                                          
20 บ้านเขาแงน ปกติ 1         1                                                    
21 วัดดอนชัย ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านสวนจันทน์ ปกติ 1                                                          
23 บ้านอ่าวมะม่วง ปกติ 1                                                          
24 วัดหนองบัว ปกติ 1                                                          
25 วัดท่าทอง ปกติ 1         1                                                    
26 วัดราษฎร์บูรณาราม ปกติ 1         1                                                    
27 วัดจันทราวาส ปกติ                                                        
28 บ้านเขาตากุน ปกติ 1                                                          
29 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ ปกติ                                                        
30 บ้านในหยาน ปกติ 1                                                          
31 บ้านไทรล่า ปกติ                                                        
32 บ้านหาดทรายรี ปกติ 1                                                          
33 วัดท้องตม ปกติ 1                                                          
34 บ้านน้ำฉา ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านแหลมยางนา ปกติ 1         1                                                    
36 วัดเชิงคีรี ปกติ 1         1                                                    
37 วัดถ้ำเขาล้าน ปกติ 1         1                                                    
38 บ้านต่อตั้ง ปกติ 1                                                          
39 บ้านคลองระ ปกติ 1                                                          
40 บ้านปากน้ำหลังสวน ปกติ 1                                                          
41 บ้านห้วยทับทอง ปกติ 1                                                          
42 วัดมุจลินทาราม ปกติ                                                        
43 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ปกติ 1         1                                                    
44 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ปกติ 1         1                                                    
45 ชุมชนวัดธรรมถาวร ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านสะพานยูง ปกติ 1                                                          
47 วัดวิเวการาม ปกติ 1         1                                                    
48 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี ปกติ 1                                                          
49 บ้านหนองปลา ปกติ 1                                                          
50 บ้านคลองกก ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านยางงาม ปกติ       1                                                    
52 บ้านท้องครก ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
53 บ้านปากเลข ปกติ 1                                                          
54 วัดราษฎร์อรุณ ปกติ 1                                                          
55 บ้านน้ำลอด ปกติ 1                                                          
56 บ้านห้วยใหญ่ ปกติ 1                                                          
57 วัดนพคุณ ปกติ 1         1                                                    
58 วัดบรรพตวารีเขต ปกติ                                                        
59 บ้านควนตะวันออก ปกติ 1         1                                                    
60 วัดอัมพาวาส ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านพังเหา ปกติ                                                        
62 วัดสุวรรณคีรี ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
63 วัดถ้ำเขาเงิน ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
64 วัดควน ปกติ 1         1                                                    
65 บ้านหนองไก่ปิ้ง ปกติ 1                                                          
66 บ้านทุ่งเขาสะบ้า ปกติ 1         1                                                    
67 วัดชุมแสง ปกติ 1                                                          
68 วัดปากน้ำละแม ปกติ 1                                                          
69 บ้านทับช้าง ปกติ 1                                                          
70 บ้านห้วยมุด ปกติ 1                                                          
71 วัดผุสดีภูผาราม ปกติ 1         1                                                    
รวม