โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านสมานมิตร ปกติ 1         1                                                    
2 บ้านโป่งช้าง ปกติ 1                                                          
3 บ้านโป่งพระบาท ปกติ 1                                                          
4 บ้านช่องลม ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านโป่งน้ำตก ปกติ 1                                                          
6 บ้านริมลาว ปกติ 1                                                          
7 บ้านจอเจริญ ปกติ 1                                                          
8 บ้านป่าบง ปกติ       1                                                    
9 บ้านห้วยห้างป่าสา ปกติ 1                                                          
10 บ้านค่ายเจริญ โอนไปสังกัดอื่น 1         1                                                    
11 บ้านร่องห้า ปกติ 1                                                          
12 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ปกติ 1                                                          
13 บ้านปางริมกรณ์ ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ปกติ 1                                                          
15 บ้านหนองบัวผาบ่ม ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านชัยพฤกษ์ ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านสันต้นขาม ปกติ 1                                                          
18 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ 1                                                          
19 บ้านป่าก๊อ ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านโป่งน้ำร้อน ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านปุยคำ ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านป่าอ้อดอนชัย ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านดอยงาม ปกติ 1                                                          
24 บ้านห้วยทราย ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านร่องหวาย ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านเวียงกือนา ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านป่ายางหลวง ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านถ้ำผาตอง ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านผาลั้ง ปกติ 1                                                          
30 บ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ ปกติ 1                                                          
31 บ้านปางลาว ปกติ       1                                                    
32 บ้านป่ายางมน ปกติ 1         1                                                    
33 ห้วยเจริญวิทยา ปกติ                                                        
34 บ้านบ่อทอง ปกติ 1                                                          
35 บ้านท่าสาย ปกติ 1         1                                                    
36 บ้านห้วยทรายขาว ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านร่องปลาขาว ปกติ 1         1                                                    
38 บ้านโป่งฮึ้ง ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านป่าแหย่ง ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านจำบอน ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านป่าซาง ปกติ 1                                                          
42 บ้านผาเสริฐ ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านดอยฮาง ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านหัวดง ปกติ 1         1                                                    
45 บ้านห้วยขี้เหล็ก ปกติ       1                                                    
46 บ้านสันกลาง ปกติ 1                                                          
47 บ้านศรีเวียง ปกติ 1                                                          
48 บ้านโป่งเกลือ ปกติ 1                                                          
49 บ้านร่องบัวลอย เรียนร่วม 1                                                          
50 บ้านเวียงเดิม ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านปง เรียนร่วม 1                                                          
52 บ้านดงป่าเหมี้ยง ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านเวียงชัย ปกติ 1                                                          
54 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ปกติ 1         1                                                    
55 บ้านโป่ง ปกติ 1         1                                                    
56 บ้านโป่งนาคำ ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านนางแล ปกติ 1                                                          
58 บ้านขัวแคร่ ปกติ 1         1                                                    
59 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านทรายงาม เรียนร่วม 1                                                          
รวม