โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านสันติวัน 1                                                          
2 บ้านโป่ง ปกติ 1                                                          
3 บ้านแม่ผง ปกติ 1                                                          
4 ริมวัง ๒ ปกติ 1                                                          
5 บ้านห้วยม่วง 1                                                          
6 บ้านสันต้นดู่ ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านป่าแดงงาม ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปกติ       1                                                    
9 บ้านแม่อ้อนอก ปกติ                                                        
10 โป่งทะลายใหม่เจริญ เรียนร่วม 1                                                          
11 บ้านแม่แก้วเด่นชัย เรียนร่วม 1                                                          
12 บ้านสันก้างปลา ปกติ                                                        
13 บ้านแม่แก้ว ปกติ 1                                                          
14 บ้านปอเรียง เรียนร่วม 1                                                          
15 บ้านแม่อ้อ เรียนร่วม                                                        
16 ปางมะกาดวิทยา ปกติ 1                                                          
17 บ้านต้นง้าว ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านม่วงคำ ปกติ 1                                                          
19 บ้านเจริญเมือง ปกติ 1                                                          
20 บ้านสันผักแค เรียนร่วม 1                                                          
21 บ้านแม่ตาแมว ปกติ 1         1                                                    
22 ริมวัง ๑ ปกติ 1                                                          
23 บ้านปางเกาะทราย ปกติ 1                                                          
24 บ้านฝั่งตื้น ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านสิบสอง ปกติ 1                                                          
26 บ้านป่าส้าน ปกติ 1                                                          
27 บ้านเหมืองง่า ปกติ                                                        
28 บ้านปางอ้อย ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านจำผักกูด ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านดงเวียง เรียนร่วม 1         1                                                    
31 บ้านร่องคตสันปูเลย ปกติ 1         1                                                    
32 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง0ดงเจริญ) ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านขุนลาว ปกติ 1                                                          
34 บ้านปางหลวง ปกติ 1                                                          
35 บ้านปางหก ปกติ 1                                                          
36 บ้านจำคาวตอง ปกติ 1                                                          
37 บ้านโป่งมอญ ปกติ 1                                                          
38 บ้านป่าแงะ ปกติ                                                        
39 บัวสลีวิทยา ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านสันมะแฟน เรียนร่วม 1         1                                                    
42 บ้านป่าสัก ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านมังกาล่า ปกติ 1                                                          
45 บ้านแม่แก้วเหนือ เรียนร่วม 1                                                          
46 บ้านห้วยหินลาดใน ปกติ 1                                                          
47 บ้านแม่เจดีย์ เรียนร่วม 1         1                                                    
48 บ้านสักพัฒนา ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านห้วยหมอเฒ่า ปกติ 1                                                          
50 บ้านถ้ำ ปกติ                                                        
51 บ้านใหม่ใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
52 บ้านหนองเก้าห้อง ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านท่ามะโอ ปกติ 1         1                                                    
54 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ปกติ 1                                                          
55 ชุมชนบ้านสันมะค่า ปกติ 1         1                                                    
56 บ้านป่าตึง ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านร้องบง ปกติ                                                        
58 เจริญเมืองวิทยา ปกติ 1                                                          
59 บ้านหนองฮ่างสันหลวง เรียนร่วม 1                                                          
60 บ้านป่าตึง ปกติ 1                                                          
61 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ปกติ       1                                                    
62 บ้านหนองยาว ปกติ       1                                                    
63 บ้านดินดำ ปกติ 1                                                          
64 บ้านป่าสัก ปกติ                                                        
65 บ้านสัน ปกติ       1                                                    
66 บ้านหม้อ ยุบโรงเรียนแล้ว                                                        
67 บ้านแม่โมงเย้า ปกติ 1                                                          
68 บ้านแสนเจริญ ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านโป่งปูเฟือง ปกติ 1         1                                                    
70 บ้านป่าตึงงาม ปกติ 1         1                                                    
71 บ้านศาลา ปกติ 1                                                          
72 บ้านป่าหัดป่าแขม ปกติ 1                                                          
73 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ปกติ 1                                                          
74 บ้านต้นยาง ปกติ 1         1                                                    
75 ดอยเวียงวิทยา ปกติ 1                                                          
76 สันหนองควาย ปกติ 1                                                          
77 บ้านห้วยโป่ง ปกติ                                                        
78 บ้านสันสลี ปกติ 1                                                          
79 บ้านหนองผำ ปกติ 1                                                          
80 อนุบาลจอมหมอกแก้ว ปกติ 1                                                          
81 บ้านทุ่งยาว ปกติ 1                                                          
82 บ้านปางมะขามป้อม ปกติ 1                                                          
83 บ้านสันต้นผึ้ง ปกติ 1                                                          
84 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ปกติ 1         1                                                    
85 บ้านลังกา ปกติ 1                                                          
86 บ้านห้วยกล้า ปกติ 1         1                                                    
87 บ้านป่าจั่น ปกติ 1                                                          
88 บ้านขุนสรวย ปกติ 1                                                          
89 บ้านแม่ตาช้าง ปกติ 1                                                          
90 บ้านหนองบัว ปกติ 1         1                                                    
91 ชุมชนสันมะเค็ด ปกติ 1         1                                                    
92 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ปกติ 1         1                                                    
93 สันกลางวิทยา ปกติ 1                                                          
94 บ้านแม่คาวหลวง เรียนร่วม 1                                                          
95 บ้านแม่แก้วใต้ ปกติ 1         1                                                    
96 บ้านห้วยขี้เหล็ก ปกติ 1                                                          
97 บ้านดง เรียนร่วม 1         1                                                    
98 บ้านป่าคา ปกติ 1         1                                                    
99 บ้านสันต้นแหน เรียนร่วม 1         1                                                    
100 บ้านแม่พุง ปกติ 1                                                          
101 บ้านห้วยทรายขาว ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
102 บ้านใหม่พัฒนา เรียนร่วม 1         1                                                    
103 บ้านป่าเส้า เรียนร่วม 1         1                                                    
รวม