โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) ปกติ       1                                                    
2 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ปกติ 1                                                          
3 บ้านหนองแว่น 1         1                                                    
4 บ้านสันธาตุ เรียนร่วม 1         1                                                    
5 บ้านทุ่งเกลี้ยง เรียนร่วม       1                                                    
6 ราษฎร์พัฒนา 1                                                          
7 บ้านป่าซางงาม 1         1                                                    
8 บ้านสันต้นเปา ปกติ 1                                                          
9 ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ปกติ                                                        
10 บ้านท่าข้าวเปลือก ปกติ 1                                                          
11 บ้านทุ่งกวาง ปกติ 1                                                          
12 บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง ปกติ       1                                                    
13 อนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว) ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านป่าลัน ปกติ 1         1                                                    
15 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) ปกติ 1                                                          
16 บ้านผาเดื่อ ปกติ 1                                                          
17 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านแม่ลากเนินทอง ปกติ 1                                                          
19 บ้านสันบุญเรือง ปกติ 1                                                          
20 บ้านไทรทอง ปกติ 1                                                          
21 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ปกติ 1         1                                                    
22 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ปกติ 1                                                          
23 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ปกติ 1                                                          
24 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านเวียงแก้ว ปกติ 1                                                          
26 บ้านฮ่องแฮ่ ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านห้วยไร่ ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านศรีดอนมูล ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านดอยจัน ปกติ                                                        
30 บ้านวังลาว ปกติ 1         1                                                    
31 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ปกติ 1         1                                                    
32 บ้านศรีป่าแดง ปกติ       1                                                    
33 บ้านม่วงคำ ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านห้วยหก ปกติ 1         1                                                    
35 บ้านสันโค้ง ปกติ 1                                                          
36 บ้านปงของ ปกติ 1                                                          
37 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) ปกติ 1         1                                                    
38 บ้านเหมืองแดงน้อย ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านแม่เต๋อ ปกติ                                                        
40 บ้านป่าเปา0ป่าซางน้อย ปกติ                                                        
41 บ้านแม่คำ ปกติ 1                                                          
42 บ้านศรีกองงาม ปกติ 1                                                          
43 บ้านสันมะเค็ด ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
44 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ปกติ 1                                                          
45 บ้านแม่แพง ปกติ 1                                                          
46 อนุบาลศรีค้ำ ปกติ 1         1                                                    
47 บ้านใหม่สามัคคี ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านแม่สลองใน ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านแม่คี0หนองอ้อ ปกติ 1                                                          
50 บ้านสันธาตุ ปกติ 1                                                          
51 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ปกติ 1         1                                                    
52 บ้านหนองป่าก่อ ปกติ 1         1                                                    
53 บ้านผาจี ปกติ 1                                                          
54 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ปกติ                                                        
55 บ้านร่องบง ปกติ       1                                                    
56 บ้านห้วยกว๊าน ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านดอยสะโง๊ะ ปกติ 1         1                                                    
58 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ปกติ 1         1                                                    
59 บ้านทับกุมารทอง ปกติ                                                        
60 บ้านสันยาวสันลิดไม้ ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านหนองแหย่ง ปกติ 1                                                          
62 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป ปกติ 1                                                          
63 บ้านป่าก๋อย เรียนร่วม 1                                                          
64 บ้านสันต้นธง เรียนร่วม 1                                                          
65 บ้านสันธาตุ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
66 บ้านสันนา เรียนร่วม 1                                                          
67 บ้านหนองปลาสะเด็ด เรียนร่วม 1                                                          
68 บ้านแม่มะ เรียนร่วม 1                                                          
69 บ้านแหลว ปกติ 1                                                          
70 บ้านแม่ลัว ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
รวม