โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านหลวง 1         1                                                    
2 บ้านตุ้มเหนือ 1                                                          
3 บ้านตีนเป็ด เรียนร่วม       1                                                    
4 บ้านม่อนป่ายาง ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านหนองบัวคำ ปกติ 1                                                          
6 บ้านขุนห้วยไคร้ ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านผาแล ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านใหม่ ปกติ 1                                                          
9 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ปกติ       1                                                    
10 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ปกติ 1                                                          
11 บ้านชมภู ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านห้วยโป่ง ปกติ 1                                                          
13 บ้านตองม่วงชุม ปกติ 1                                                          
14 บ้านขอนซุง ปกติ 1                                                          
15 บ้านดอนไชย ปกติ 1                                                          
16 บ้านปางค่า เรียนร่วม 1         1                                                    
17 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ปกติ 1                                                          
18 บ้านเวียงหวาย ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านห้วยซ้อ ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านแจมป๋อง ปกติ 1                                                          
21 บ้านห้วยเอียน ปกติ 1                                                          
22 บ้านป่าซาง ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านศรีลานนา ปกติ 1                                                          
24 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) ปกติ 1                                                          
25 "บ้านห้วยก้าง""รัฐประชาสงเคราะห์""" ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านครึ่งใต้ ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านแม่ต๋ำน้อย 1         1                                                    
28 บ้านต้านาล้อม ปกติ 1                                                          
29 บ้านสันป่าสัก เรียนร่วม 1         1                                                    
30 บ้านใหม่สุขสันต์ ปกติ 1                                                          
31 บ้านดอนดินแดง ปกติ 1         1                                                    
32 บ้านงิ้วใหม่ ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านปล้องส้าน เรียนร่วม 1         1                                                    
34 จำไฮบ้านเหล่า ปกติ 1                                                          
35 บ้านปล้องใต้ ปกติ 1         1                                                    
36 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านป่าม่วง ปกติ                                                        
38 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ปกติ 1                                                          
39 บ้านทุ่งโห้ง ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า ปกติ 1                                                          
41 บ้านบุญนาค ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านใหม่โชคชัย ปกติ 1                                                          
44 บ้านก๊อ ปกติ 1         1                                                    
45 บ้านทุ่งซางดงหลวง ปกติ 1         1                                                    
46 บ้านลุงท่าเจริญ ปกติ 1                                                          
47 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านหนองเตา ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านส้าน ปกติ 1         1                                                    
50 บ้านโล๊ะ ปกติ 1                                                          
51 บ้านทุ่งคำ ปกติ 1                                                          
52 บ้านดอนมหาวัน ปกติ 1                                                          
53 บ้านบุญเรือง เรียนร่วม 1         1                                                    
54 บ้านต้นเขือง ปกติ 1         1                                                    
55 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ปกติ 1                                                          
56 บ้านหนองเสา ปกติ 1                                                          
57 บ้านท่าข้าม เรียนร่วม 1                                                          
58 บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม 1         1                                                    
59 บ้านน้ำม้า ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านสันหลวงสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านปากอิง ปกติ 1                                                          
62 บ้านป่าตึงงาม ปกติ                                                        
63 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) ปกติ 1                                                          
64 บ้านหนองบัว ปกติ 1         1                                                    
65 บ้านศรีสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
66 บ้านร่องกอก ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
67 บ้านป่ารวก ปกติ 1                                                          
68 บ้านแม่ต๋ำกลาง ปกติ 1                                                          
69 บ้านห้วยเดื่อ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
70 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ปกติ 1                                                          
71 บ้านต้นปล้อง ปกติ 1                                                          
72 บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
73 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) ปกติ 1                                                          
74 บ้านแม่ลอยไร่ ปกติ 1         1                                                    
75 บ้านป่ามื่น ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
76 บ้านสันปูเลย ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
77 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ปกติ 1         1                                                    
78 บ้านรักถิ่นไทย ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
79 บ้านสันทรายมูล ปกติ 1                                                          
80 บ้านครึ่ง ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านดอนแยง ปกติ 1         1                                                    
82 บ้านสันป่าบง ปกติ 1         1                                                    
83 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ปกติ 1                                                          
84 บ้านทุ่งอ่าง ปกติ 1         1                                                    
85 ศรีสว่าง ปกติ 1                                                          
86 บ้านโนนสมบูรณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
87 บ้านป่าจี้ เรียนร่วม 1         1                                                    
88 บ้านหก เรียนร่วม 1         1                                                    
89 บ้านเขียะ ปกติ 1         1                                                    
90 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ปกติ 1                                                          
91 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
92 บ้านเกี๋ยงใต้ ปกติ 1                                                          
93 วัดพระเกิดคงคาราม ปกติ 1         1                                                    
รวม