โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านป่าขุย 1                                                          
2 บ้านท่ารั้ว ยุบโรงเรียนแล้ว                                                        
3 บ้านปางแดง                                                        
4 บ้านแม่หวาน ปกติ 1                                                          
5 บ้านแม่ดอกแดง ปกติ 1                                                          
6 บ้านปางน้ำถุ ปกติ 1                                                          
7 วัดป่าตาล ปกติ 1                                                          
8 วัดบ้านน้อย ปกติ                                                        
9 วัดสันโค้ง ปกติ 1         1                                                    
10 บ้านออนกลาง ปกติ 1                                                          
11 บ้านดอนปิน เรียนร่วม 1                                                          
12 บ้านม่วงโตน ปกติ 1         1                                                    
13 วัดดอนชัย ปกติ 1                                                          
14 วัดเปาสามขา ปกติ 1                                                          
15 บ้านป่าป้อง ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านแม่ฮ้อยเงิน ปกติ 1                                                          
17 บ้านป่างิ้ว ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านแม่จ้อง ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านป่าสักงาม ปกติ 1                                                          
20 วัดหนองป่าครั่ง ปกติ 1         1                                                    
21 วัดสันกลางเหนือ ปกติ 1                                                          
22 บ้านมอญ เรียนร่วม 1                                                          
23 บ้านตลาดขี้เหล็ก ปกติ 1                                                          
24 ศรีเนห์รู ปกติ 1         1                                                    
25 วัดเมืองสาตร ปกติ                                                        
26 บ้านออนหลวย ปกติ 1         1                                                    
27 วัดทรายมูล ปกติ 1                                                          
28 เทพเสด็จวิทยา ปกติ                                                        
29 วัดร้องวัวแดง ปกติ 1                                                          
30 บ้านห้วยทราย ปกติ 1                                                          
31 วัดบ้านโห้ง ปกติ 1                                                          
32 บ้านแม่ปูคา ปกติ 1                                                          
33 บ้านโป่งกุ่ม ปกติ 1                                                          
34 บ้านปงป่าเอื้อง ปกติ 1         1                                                    
35 วัดแม่ผาแหน ปกติ 1                                                          
36 บ้านร้องขี้เหล็ก ปกติ                                                        
37 วัดบ้านม่อน ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
38 แม่ตะไคร้ ปกติ 1                                                          
39 บ้านสันทราย ปกติ 1         1                                                    
40 บ้านกอสะเลียม ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านสันต้นม่วงเหนือ ปกติ                                                        
42 โป่งน้ำร้อนวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
43 บ้านป่าไผ่ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
44 สังวาลย์วิทยา ปกติ 1         1                                                    
รวม