โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านต้นขาม เรียนร่วม 1                                                          
2 บ้านช้างใน ปกติ 1                                                          
3 บ้านก๋ายน้อย 1         1                                                    
4 บ้านผึ้ง ปกติ 1                                                          
5 บ้านทับเดื่อ ปกติ 1                                                          
6 บ้านสะลวงนอก                                                        
7 วัดแม่เลย 1                                                          
8 บ้านป่าไหน่ 1                                                          
9 บ้านท่ามะเกี๋ยง 1         1                                                    
10 บ้านป่าเหมือด ปกติ 1                                                          
11 บ้านหัวฝาย ปกติ 1                                                          
12 บ้านแม่แต 1         1                                                    
13 บ้านกิ่วเสือ 1                                                          
14 บ้านหนองมะจับ ปกติ 1         1                                                    
15 วัดบ้านป้อก ปกติ 1         1                                                    
16 วัดปางเติม ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านศรีงาม ปกติ 1         1                                                    
18 ประชาสามัคคีวิทยา ปกติ 1                                                          
19 บ้านโป่ง ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านป่าก้าง ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านหลวง ปกติ 1                                                          
22 บ้านโปง ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านเมืองขอน ปกติ 1                                                          
24 บ้านขุนแจ๋ ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านนาหืก ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
26 ประดู่วิทยา ปกติ       1                                                    
27 วัดแม่กะ ปกติ                                                        
28 วัดหนองออน ปกติ 1                                                          
29 บ้านแม่เลา ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านปางกว้าง ปกติ 1                                                          
31 วัดปางมะกล้วย ปกติ 1                                                          
32 วัดนาเม็ง ปกติ 1                                                          
33 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ ปกติ 1                                                          
34 บ้านเป้าวิทยาคาร ปกติ 1                                                          
35 บ้านดงเจริญชัย เรียนร่วม 1                                                          
36 ชุมชนบ้านแม่สาบ ปกติ 1         1                                                    
37 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน เรียนร่วม 1         1                                                    
38 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง ปกติ 1                                                          
39 บ้านสันป่าตอง เรียนร่วม                                                        
40 ชุมชนวัดช่อแล ปกติ 1                                                          
41 บ้านสันป่าสัก เรียนร่วม 1                                                          
42 บ้านใหม่ เรียนร่วม 1                                                          
43 วัดช่อแลสาขาบ้านดง เรียนร่วม 1                                                          
44 บ้านแม่ย่อย ปกติ 1         1                                                    
45 บ้านปง ปกติ 1                                                          
46 บ้านผาหมอน ปกติ 1                                                          
47 ภูดินวิทยา ปกติ 1                                                          
48 บ้านห้วยน้ำจาง 1                                                          
49 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เรียนร่วม 1                                                          
50 บ้านห้วยบง ปกติ 1         1                                                    
51 หัวฝายวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
52 บ้านแม่นาป้าก ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
53 วัดแม่หอพระ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
54 วัดสันคะยอม ปกติ 1                                                          
55 วัดทุ่งหลวง ปกติ 1         1                                                    
56 บ้านแม่แสะ ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านเมืองก๊ะ ปกติ       1                                                    
58 บ้านน้ำริน ปกติ 1                                                          
59 บ้านแม่ไคร้ ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านสันปง ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านต้นรุง ปกติ 1                                                          
62 บ้านแมตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า ปกติ 1                                                          
63 สันป่ายางวิทยาคาร ปกติ 1                                                          
64 บ้านกองแหะ ปกติ 1         1                                                    
65 สันป่าตึงวิทยาคาร เรียนร่วม                                                        
66 วัดงิ้วเฒ่า ปกติ 1         1                                                    
67 บ้านปางฮ่าง ปกติ 1         1                                                    
68 บ้านแม่แฝก ปกติ 1                                                          
69 หนองหล่มวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
70 บ้านหนองบัวหลวง เรียนร่วม 1                                                          
71 วัดอมลอง ปกติ 1         1                                                    
72 มูลนิธิมหาราช 5 ปกติ 1         1                                                    
73 ชุมชนบ้านโป่ง ปกติ 1                                                          
74 วัดห้วยไร่ ปกติ 1                                                          
75 บ้านป่าฮิ้น ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
76 บ้านนากู่ ปกติ 1                                                          
77 บ้านแม่แมม ปกติ 1                                                          
78 บ้านปางเปา เรียนร่วม 1                                                          
79 บ้านแม่ขะจาน เรียนร่วม 1                                                          
80 พร้าวบูรพา ปกติ 1         1                                                    
81 บ้านหนองก๋าย เรียนร่วม 1         1                                                    
82 บ้านเขื่อนผาก เรียนร่วม 1                                                          
83 บ้านเอียก เรียนร่วม 1         1                                                    
84 บ้านปางขุม ปกติ 1         1                                                    
85 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก ปกติ 1                                                          
86 บ้านปางไฮ ปกติ 1                                                          
87 ป่าบงห้วยฮ่าง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
88 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม ปกติ 1         1                                                    
89 บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
90 วัดทรายมูล ปกติ 1                                                          
รวม