โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านห้วยทรายขาว ปกติ 1                                                          
2 บ้านห้วยปู ปกติ 1         1                                                    
3 บ้านฮ่างต่ำ ปกติ 1                                                          
4 บ้านหนองเต็ง ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
5 บ้านหนองบัว ปกติ 1         1                                                    
6 บ้านวังมะริว ปกติ 1                                                          
7 บ้านต้นส้าน ปกติ                                                        
8 บ้านแม่งอนกลาง ปกติ 1                                                          
9 วัดอรัญญวาสี ปกติ 1                                                          
10 บ้านปงตำ ปกติ 1                                                          
11 บ้านดงป่าลัน ปกติ       1                                                    
12 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ปกติ 1                                                          
13 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ปกติ 1                                                          
14 ดอยสามหมื่น ปกติ 1         1                                                    
15 บ้านสันม่วง ปกติ                                                        
16 บ้านห้วยบอน ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านหัวฝาย ปกติ 1                                                          
18 บ้านโป่งน้ำร้อน ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านห้วยบง ปกติ 1         1                                                    
20 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
21 บ้านใหม่ ปกติ                                                        
22 บ้านสันทราย ปกติ 1                                                          
23 บ้านผาแดง ปกติ                                                        
24 บ้านดอนชัย ปกติ                                                        
25 บ้านสันต้นเปา ปกติ 1                                                          
26 บ้านหนองตุ้ม ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านป่างิ้ว ปกติ       1                                                    
28 บ้านป่าบง ปกติ 1                                                          
29 บ้านสันปอธง ปกติ 1                                                          
30 บ้านป่าบง ปกติ 1         1                                                    
31 บ้านแม่ขิ ปกติ 1                                                          
32 บ้านสบคาบ ปกติ 1                                                          
33 บ้านถ้ำตับเตา ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านหนองขวาง ปกติ 1                                                          
35 บ้านศรีดอนชัย ปกติ 1         1                                                    
36 บ้านแม่ใจ ปกติ 1                                                          
37 บ้านห้วยห้อม ปกติ                                                        
38 บ้านห้วยต้นตอง ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ ปกติ 1                                                          
40 บ้านดอน ปกติ 1                                                          
41 บ้านทุ่งละคร ปกติ 1                                                          
42 บ้านถ้ำ ปกติ 1                                                          
43 บ้านออน ปกติ 1                                                          
44 วัดจอมคีรี ปกติ 1                                                          
45 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ปกติ 1                                                          
46 วัดปางมะโอ ปกติ 1                                                          
47 บ้านทุ่งหลุก ปกติ 1                                                          
48 บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
49 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ปกติ 1                                                          
รวม