โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 วัดศรีสุพรรณ์ เรียนร่วม 1         1                                                    
2 บ้านกวน ปกติ 1                                                          
3 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย ปกติ 1                                                          
4 บ้านหัวข่วง ปกติ 1                                                          
5 ชุมชนวัดปากกอง ปกติ 1         1                                                    
6 วัดช่างคำ ปกติ 1                                                          
7 วัดศรีดอนชัย ปกติ 1         1                                                    
8 วัดหนองหลั้ว ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านห้วยน้ำขาว ปกติ 1         1                                                    
10 บ้านทุ่งหลวง ปกติ                                                        
11 วัดเทพาราม ปกติ 1         1                                                    
12 บ้านม่วงพี่น้อง ปกติ 1                                                          
13 บ้านดงป่าหวาย ปกติ                                                        
14 วัดดอนชื่น ปกติ       1                                                    
15 บ้านเจริญสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
16 วัดสองแคว ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านดอยหล่อ ปกติ 1         1                                                    
18 วัดช่างกระดาษ ปกติ 1         1                                                    
19 วัดท่ากาน ปกติ 1         1                                                    
20 วัดห้วยแก้ว ปกติ 1                                                          
21 ไตรมิตรวิทยา เรียนร่วม 1                                                          
22 วัดสารภีวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
23 วัดมะกับตองหลวง ปกติ 1         1                                                    
24 บ้านแสนตอ ปกติ 1         1                                                    
25 วัดศรีล้อม ปกติ 1         1                                                    
26 วัดทุ่งศาลา ปกติ 1                                                          
27 วัดพระเจ้าเหลื้อม ปกติ 1                                                          
28 วัดหนองครอบ ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
29 บ้านเหล่าป่าฝาง ปกติ                                                        
30 บ้านแม่ขาน ปกติ 1         1                                                    
31 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ปกติ       1                                                    
32 เวียงเศรษฐีวิทยา ปกติ 1         1                                                    
33 วัดสามหลัง เรียนร่วม       1                                                    
34 บ้านใหม่ปางเติม ปกติ 1                                                          
35 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ปกติ 1         1                                                    
36 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ปกติ 1                                                          
37 วัดอุเม็ง ปกติ 1                                                          
38 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา เรียนร่วม 1         1                                                    
39 บ้านร่องน้ำ ปกติ 1                                                          
40 บ้านแม่กุ้งหลวง เรียนร่วม       1                                                    
41 วัดดงป่างิ้ว ปกติ 1                                                          
42 วัดตำหนัก ปกติ 1                                                          
43 วัดพญาชมภู ปกติ 1                                                          
44 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ปกติ 1                                                          
45 บ้านไร่ ปกติ 1                                                          
46 วัดศิริชัยนิมิตร ปกติ 1                                                          
47 วัดวังขามป้อม ปกติ 1         1                                                    
48 วัดคีรีเขต ปกติ       1                                                    
49 วัดสันดอนมูล ปกติ 1         1                                                    
50 บ้านพันตน ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านวังศรี ปกติ 1         1                                                    
52 ดอนชัยวิทยาคาร เรียนร่วม 1         1                                                    
53 วัดขุนคง เรียนร่วม 1         1                                                    
54 บ้านท่าขุนคง เรียนร่วม 1         1                                                    
55 วัดรัตนาราม เรียนร่วม 1         1                                                    
56 ป่าลานประสิทธิ์วิทยา เรียนร่วม 1         1                                                    
57 วัดทุ่งหลุก เรียนร่วม 1         1                                                    
58 วัดท่าโป่ง เรียนร่วม 1         1                                                    
59 วัดท้องฝาย เรียนร่วม 1         1                                                    
60 วัดวังผาปูน เรียนร่วม 1         1                                                    
61 วัดสว่างอารมณ์ เรียนร่วม 1         1                                                    
62 วัดบุปผาราม เรียนร่วม 1         1                                                    
63 วัดศรีดอนชัย ปกติ 1         1                                                    
รวม