โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านกองวะ ปกติ 1         1                                                    
2 บ้านแปลง 2 1                                                          
3 บ้านฉิมพลี ปกติ 1         1                                                    
4 บ้านโปงทุ่ง ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านยางแก้ว ปกติ 1         1                                                    
6 บ้านถิ่นสำราญ ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านใบหนา ปกติ 1                                                          
8 บ้านห่างหลวง ปกติ 1                                                          
9 บ้านแอ่นใหม่ ปกติ 1         1                                                    
10 ตรีมิตรวิทยา ปกติ                                                        
11 บ้านขุน ปกติ 1                                                          
12 บ้านแม่สะนาม ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านดอกแดง ปกติ 1                                                          
14 บ้านทุ่ง ปกติ 1                                                          
15 ศูนย์อพยพแปลง 8 ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านหางดง ปกติ 1         1                                                    
17 บ้านงิ้วสูง ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านนาไคร้ ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านผีปานเหนือ ปกติ 1                                                          
20 บ้านผาแตน ปกติ 1         1                                                    
21 บ้านโค้งงาม ปกติ                                                        
22 บ้านกิ่วลม ปกติ 1                                                          
23 บ้านแม่บวน ปกติ 1                                                          
24 บ้านแม่สะเต ปกติ 1                                                          
25 บ้านแม่ตื่น ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง ปกติ 1                                                          
27 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง เรียนร่วม 1                                                          
28 บ้านห้วยปูลิง 1         1                                                    
29 บ้านไร่ ปกติ 1                                                          
30 ชุมชนบ้านแม่ทัง ปกติ       1                                                    
31 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด ปกติ 1                                                          
32 บ้านดงดำ ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านแปลง 5 ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านดอยคำ ปกติ 1                                                          
35 บ้านสันติสุข ปกติ 1         1                                                    
36 บ้านเด่นวิทยา ปกติ 1         1                                                    
37 บ้านวังหลวง ปกติ 1         1                                                    
38 บ้านแม่อมลอง ปกติ 1                                                          
39 บ้านแม่โขง ปกติ 1                                                          
40 บ้านแม่ลอง ปกติ 1                                                          
41 บ้านนาคอเรือ ปกติ 1         1                                                    
42 บ้านวังหม้อ ปกติ 1         1                                                    
43 บ้านวังกอง ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านห้วยฝาง ปกติ 1                                                          
45 บ้านบ่อสลี ปกติ 1                                                          
46 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน เรียนร่วม 1         1                                                    
47 บ้านตีนตก ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านตาลใต้ ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านหนองผักบุ้ง ปกติ 1                                                          
50 บ้านผาจุก ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านกองหิน ปกติ                                                        
52 บ้านหลังท่อ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
53 บ้านหนองบัวคำ ปกติ       1                                                    
รวม