โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 1         1                                                    
2 ลุ่มโป่งเสี้ยว 1                                                          
3 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1         1                                                    
4 บ้านหนองกวาง ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านหนองโสน 1                                                          
6 บ้านท่าแย้ ปกติ 1                                                          
7 วัดถ้ำองจุ ปกติ 1         1                                                    
8 บ้านพุประดู่ ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านวังปลาหมู ปกติ 1                                                          
10 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม ปกติ 1         1                                                    
11 บ้านวังตะเคียน ปกติ 1         1                                                    
12 วัดไทยวิวัฒนาราม ปกติ 1         1                                                    
13 บ้านเขาปูน ปกติ 1         1                                                    
14 บ้านเขาตก ปกติ 1                                                          
15 บ้านหนองอีเห็น ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านดอนสว่าง โอนไปสังกัดอื่น 1         1                                                    
17 วัดพุน้อย ปกติ 1         1                                                    
18 วัดถ้ำอ่างหิน ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านองหลุ ปกติ 1         1                                                    
20 วัดถ้ำมังกรทอง ปกติ 1                                                          
21 บ้านกลอนโด ปกติ 1                                                          
22 บ้านดงยาง ปกติ 1                                                          
23 บ้านถ้ำ ปกติ 1         1                                                    
24 บ้านหม่องกระแทะ ปกติ 1                                                          
25 บ้านท่าหวี ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านทุ่งยาว ปกติ 1         1                                                    
27 บ้านท่าโป่ง ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านทับศิลา ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านหนองสามพราน ปกติ 1                                                          
30 บ้านท่ามะนาว ปกติ 1                                                          
31 บ้านหนองหอย ปกติ 1         1                                                    
32 วัดท่าล้อ ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านรางสะเดา ปกติ       1                                                    
35 วัดบ้านยาง ปกติ 1         1                                                    
36 วัดหนองตะครอง ปกติ       1                                                    
37 บ้านห้วยตลุง ปกติ 1                                                          
38 บ้านรางจิก ปกติ 1                                                          
39 บ้านนากาญจน์ ปกติ 1                                                          
40 บ้านท่าเสด็จ ปกติ 1                                                          
41 บ้านหนองน้ำขุ่น ปกติ 1                                                          
42 บ้านเนินไพร ปกติ 1                                                          
43 บ้านโป่งโก ปกติ 1         1                                                    
44 บ้านท่ามะไฟ ปกติ 1         1                                                    
45 บ้านพุน้ำเปรี้ยว ปกติ 1                                                          
46 บ้านดอนคราม ปกติ 1                                                          
47 บ้านหนองปากดง ปกติ 1         1                                                    
48 บ้านหนองปล้อง ปกติ 1         1                                                    
49 บ้านวังเย็น เรียนร่วม 1                                                          
50 บ้านหนองกลางพง ปกติ 1         1                                                    
51 บ้านหนองมงคล ปกติ 1                                                          
52 วัดท่าโป๊ะ เรียนร่วม 1         1                                                    
53 บ้านหนองหิน ปกติ 1                                                          
54 บ้านแหลมทอง ปกติ 1         1                                                    
55 บ้านโกรกตารอด ปกติ 1                                                          
56 บ้านท่าสนุ่น ปกติ 1                                                          
57 บ้านหนองบัว ปกติ 1         1                                                    
58 บ้านห้วยนาคราช ปกติ 1                                                          
59 ตชด.บ้านประตูด่าน ปกติ 1         1                                                    
60 วัดลําสำรอง ปกติ 1                                                          
61 ท่าพะเนียดกุญชร ปกติ 1         1                                                    
62 จํารูญเนติศาสตร์ ปกติ 1         1                                                    
63 บ้านช่องกระทิง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
64 พัฒน์พงศ์ ปกติ 1                                                          
รวม