โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านแปะ ปกติ 1                                                          
2 วัดพระบาท                                                        
3 บ้านห้วยน้ำดิบ ปกติ 1                                                          
4 บ้านโรงวัว 1                                                          
5 บ้านพุย สาขาพุยใต้ ปกติ 1                                                          
6 บ้านเมืองอาง ปกติ 1                                                          
7 บ้านสบแปะ ปกติ 1                                                          
8 บ้านแม่สอย ปกติ 1         1                                                    
9 บ้านทุ่งยาว ปกติ 1                                                          
10 บ้านต่อเรือ ปกติ 1         1                                                    
11 บ้านสบวาก ปกติ 1                                                          
12 บ้านแม่วาก ปกติ 1                                                          
13 บ้านแม่มะลอ ปกติ 1                                                          
14 บ้านแม่แฮใต้ 1                                                          
15 บ้านหนองคัน ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านขุนแม่นาย ปกติ 1         1                                                    
17 วัดพุทธนิมิตร ปกติ 1                                                          
18 บ้านแม่แดดน้อย ปกติ 1                                                          
19 บ้านหาดนาค ปกติ 1                                                          
20 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น ปกติ 1                                                          
21 บ้านแปะสามัคคี ปกติ 1                                                          
22 บ้านเมืองกลาง ปกติ 1         1                                                    
23 ป่ากล้วยพัฒนา ปกติ                                                        
24 บ้านแม่ตะละเหนือ ปกติ 1                                                          
25 บ้านห้วยม่วง ปกติ 1         1                                                    
26 บ้านสามสบ ปกติ 1                                                          
27 บ้านเฮาะวิทยา ปกติ 1                                                          
28 บ้านแม่หอย ปกติ 1         1                                                    
29 บ้านขุนแตะ ปกติ 1         1                                                    
30 บ้านวังน้ำหยาด ปกติ 1         1                                                    
31 บ้านขุนยะ ปกติ 1                                                          
32 บ้านสองธาร ปกติ 1                                                          
33 บ้านน้ำตกแม่กลาง ปกติ 1         1                                                    
34 บ้านทัพ ปกติ 1                                                          
35 บ้านแม่ปาน ปกติ 1                                                          
36 บ้านอมขูด ปกติ 1                                                          
37 บ้านใหม่สารภี ปกติ 1                                                          
38 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน ปกติ 1         1                                                    
39 บ้านห้วยปู ปกติ                                                        
40 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ ปกติ 1                                                          
41 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด ปกติ                                                        
42 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ปกติ 1                                                          
43 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ปกติ                                                        
44 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร ปกติ 1                                                          
45 บ้านอมเม็ง ปกติ 1                                                          
46 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย ปกติ 1                                                          
47 บ้านผาละปิ ปกติ                                                        
48 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ ปกติ 1                                                          
49 บ้านห้วยสะแพด ปกติ 1                                                          
50 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป ปกติ                                                        
51 บ้านข่วงเปาใต้ ปกติ 1                                                          
52 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ปกติ 1                                                          
53 บ้านแม่มุ ปกติ 1                                                          
54 บ้านผานัง ปกติ 1                                                          
55 บ้านสบแม่รวม ปกติ 1                                                          
56 บ้านเนินวิทยา ปกติ 1                                                          
57 บ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย ปกติ       1                                                    
58 บ้านห้วยผา ปกติ 1                                                          
59 บ้านบนนา ปกติ 1         1                                                    
60 บ้านขุนแม่หยอด ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านนากลาง ปกติ 1                                                          
62 บ้านท่าหลุก ปกติ                                                        
63 บ้านแม่ตูม ปกติ 1                                                          
64 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
รวม